Kompetensförsörjning

RCC Stockholm Gotland har en processledare som arbetar heltid med kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att samverka med onkologiska verksamheter och fungera som en länk för kompetensutbyte mellan vårdverksamheter. I rollen ingår också att medverka till kreativa lösningar och arbetssätt som säkrar tillgång på kunskap och kompetens som skapar värde för patienten i cancervården.

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

  • Den årliga kompetenskartläggningen inom cancervården i Stockholm och på Gotland har genomförts.

  • I samarbete med Palliativt kunskapscentrum (PKC) medverkat i ett flertal webbinarier och utbildningar riktade till personal som vårdar patienter i palliativt skede samt stöttar deras närstående. Bland annat de efterfrågade utbildningarna är ”De nödvändiga samtalen”, ”Grundläggande onkologi” samt webbinariet om ”Cytostatika som symtomkontroll i palliativ vård”.

  • Utbildningen ”Förändringsarbete genom team” fick anpassas till pandemins förutsättningar och resulterade i flera spännande projekt.

  • Den webbaserade utbildningen "Cytostatikakörkort" erbjuds löpande under året för att nyanställda snabbt ska få kunskap om säker hantering av cytostatika.

  • Inom strålbehandling har bristen på specialistutbildade sjuksköterskor varit uttalad en längre tid vilket bland annat påverkat tillgänglighet och arbetsmiljö. Regionalt arbete pågår i nära samverkan med vårdgivare avseende strategier för kompetensförsörjning och RCC erbjuder stöd till kostnad för utbildning

  • Tillsammans med akutsjukhusen och regionledningen har RCC SG kartlagt tillgången till onkologer i regionen och prognostiserat behovet de kommande åren. Arbetet har bidragit till att antalet ST-tjänster har utökats.

  • RCC Stockholm Gotland fortsätter arbetet med film som ett alternativ till kunskapsstöd riktad till patienter, närstående och allmänhet. I samarbetet med Cancerfonden och RCC Väst har två filmer om strål- och cytostatikabehandling producerats. Filmerna är översatta till fem språk förutom svenska; arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska och finns tillgängliga för Min Vårdplan, Cancerfonden och RCC:s webb.

     

2021 fokuseras arbetet på följande områden i den regionala cancerplanen:

3:4 Regional prioritering: Stärka kompetensförsörjningen inom cancervården
En sammanställning av den årliga enkäten om kompetenskartläggning presenteras på hemsidan samt i RCC SG:s nyhetsbrev. 

3:5:1 Regional prioritering: Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Verksamheter inom cancervården kan ansöka om medel till förbättringsarbeten kopplade till Cancerplanen 2020–2023. Syftet är att skapa ett ökat värde för patienten och bidra till att säkra kompetensförsörjningen.

4:1:1 Regional prioritering: Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Förutsättningarna att ta till sig information kan variera efter utbildningsnivå, etnicitet och funktionsförmåga. Som patient har hen rätt att få information som hen förstår. I ett samarbetsprojekt med Riksförbundet FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har RCC Stockholm Gotland tagit fram lättläst informationsmaterial om levnadsvanor under och tiden efter cancerbehandling, ”Tips för att du ska må så bra som möjligt när du behandlas mot cancer”

Sedan tidigare finns broschyrerna "Du ska få strålbehandling", "Du ska få cytostatika", När jag ska på mammografi". Materialet kan skrivas ut eller länkas med övrig information som patienten får i sin kontakt med cancervården.

Det pågår ett arbete med att ta fram en utbildning riktad till multiprofessionella team som tillsammans får en gemensam grund i att leda samtal om cancerrehabilitering. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Syftet med utbildningen är att teamets gemensamma strategi ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.