Rehabilitering

Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela sjukdomsprocessen från diagnos, under och efter behandlingar samt i den palliativa fasen. Den ska påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet och vara en integrerad del av patientens övriga behandling och kontakter med hälso- och sjukvården.

Alla patienter ska få rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. Hänsyn skall tas till att behoven kan komma att förändras under sjukdomsförloppet. Därför är systematisk bedömning utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Insatser syftar till att förebygga funktionsnedsättningar samt bibehålla eller återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett aktivt deltagande i samhällslivet trots konsekvenser av cancer- och cancerbehandling. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt livssammanhang. Målsättningen är att patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses och därmed uppnår en fungerande vardag med så god livskvalitet som möjligt.

Alla patienter ska få cancerrehabilitering på grundläggande nivå. Vid särskilda och mer avancerade behov ska patienten erbjudas insatser från professioner med specialistkompetens inom rehabilitering. Då ska även en skriftlig individuell rehabiliteringsplan upprättas.

Hittills har processen för cancerrehabilitering Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering har reviderats och ny version har fastställts i november 2023.
  • Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering har reviderats och ny version har fastställts i november 2023.
  • Nytt vårdprogram för cancerrehabilitering vid barncancer har fastställts i mars 2024.
  • Regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering (RAG) i samverkan med processledare fokuserar på strukturerad implementering av vårdprogrammen i hela regionen.
  • Som en del i implementeringsarbetet har två webbutbildningar om cancerrehabilitering publicerats. En utbildning riktar sig till specialistvården och berör strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering. Den andra riktar sig till primärvården.
    Arbeta strukturerat med cancerrehabilitering, utbildning specialistvården 
    Cancerrehabilitering, utbildning primärvården

2024 fokuseras arbetet på följande delmål i den regionala cancerplanen:

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Implementering av det nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering pågår.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Stötta implementering av filmer riktade till patienter angående levnadsvanor och egenvård i samband med cancerbehandling. Filmerna kommer nås via 1177 och ”Min vårdplan”

Tillgängliggöra egenvårdsprogram via 1177. Till exempel egenvårdsprogram för sexuell rehabilitering vid prostatacancer.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet Hälsoskattning
Arbetet med hälsoskattning fokuserar nu på tillgänglighet och jämlik i cancerrehabilitering i regionen.

Särskild utbildningssatsning på arbetet med rehabiliteringsplan.

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”
Arbeta för ökad kompetensförsörjning om cancerrehabilitering i primärvård.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Arbeta för att aktiva överlämningar mellan vårdgivare för att säkerställa en god och säker rehabiliteringsprocess.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal
Arbeta för att regionen ska erbjuda cancerrehabilitering som möter patientens rehabiliteringsbehov på grundläggande, särskild och avancerad nivå.

Stödja diagnosspecifika processer i uppbyggnaden av standardiserade arbetssätt gällande cancerrehabilitering.

Arbeta för att cancerrehabilitering finns tillgänglig på alla vårdnivåer (primär- och specialiserad vård) med möjlighet för såväl digital som fysisk cancerrehabilitering.

Stödja Centrum för cancerrehabiliterings arbete mot en mer jämlik och tillgänglig specialiserad cancerrehabilitering.

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient- och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet
Samverkan med Kraftens Hus i Stockholm. Till exempel genom gemensamma livesända webbinarium som riktar sig till patient- och närstående.
Stötta etablering av metod eller process för patient- och närståendesamverkan på Centrum för cancerrehabilitering.