Allvarliga ospecifika symtom

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ.

För att erbjuda effektiv utredning av patienter med dessa symtom har Diagnostiskt centrum (DC) införts. 2014 startade regionens första diagnostiska centrum på Södertälje sjukhus och 2017 startade nästa på Danderyds sjukhus. Dessa utreder patienter enligt SVF AOS och SVF  Cancer med okänd primärtumör (CUP) . På Gotland finns en mottagning som utreder enligt CUP.

Hittills har Diagnostiskt centrum Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Bemanningen har utökats och vi har etablerat samarbete mellan enheterna med gemensamma MDK.
  • Cirka 800 patienter utreds årligen på våra Diagnostiska centra. Av patienter som utreds enligt AOS diagnosticeras ca 20% med tumörsjukdom.
  • Vi har etablerat kontakt med ett flertal samarbetspartners för att utredningen ska bli effektiv. Genom nära kontakt med dessa har återbudstider kunnat tas tillvara för att inte orsaka undanträngningseffekter, och totalt sett lett till mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utreda patienter med svårtolkade symtom och vi har öppen telefon för kollegor som vill föra en dialog kring dessa patienter. Allt för att verka för en effektiv vård.

2023 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
Införande av Min vårdplan på våra Diagnostiska centra

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.
Tidig diagnos och behandling är två av de viktigaste faktorerna för att öka överlevnaden vid cancer. Tidig upptäckt är dock svårt i patientgrupper med ospecifika symtom, då dessa patienter inte omfattas av standardiserade vårdförlopp. Allt mer intresse riktas därför mot biomarkörer i blodet som kan detektera en dold cancer. I MEDECA studien undersöker vi blodet från 1000 patienter som utreds på vårt diagnostiska center på Danderyds sjukhus (DC DSAB) på grund av ospecifika symptom som skulle kunna tala för en dold cancer. DC DSAB utgör en utmärkt studiebas då 1) blodprov tas innan cancerdiagnos, och 2) patienter som inte får en cancerdiagnos utgör en passande kontrollgrupp. I internationella samarbeten analyserar vi det prediktiva värdet av ett flertal biomarkörer i relation till ny cancerdiagnos. Vår hypotes är att blodburna biomarkörer kan identifiera patienter med hög risk för en dold cancer, med störst behov för en snabb och utförlig utredning. Ett blodtest skulle kunna leda till tidigare diagnos och behandling, mindre onödiga undersökningar, och på sikt bättre överlevnad för cancerpatienter.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling.
Knyta kontakt med andra diagnostiska centra i landet för att lära av varandra och effektivisera utredningarna. Återkommande Nordisk konferens för utbyte av erfarenheter. En digital plattform är under utveckling för nationellt samarbete kring svårdiagnosticerade fall. En pilot där Diagnostiska centra från fler regioner deltar planeras till hösten 2023 inför breddinförande i landet. Målet är även att skapa en falldatabas som kan användas för lärande och forskning.

Processledare

Roland Söderholm

överläkare

Södertälje Sjukhus