Mål 4: Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras närstående

En cancerdiagnos har ofta stor inverkan på både patientens och närståendes livssituation. Det är också fler personer som lever längre med cancer. Begreppet tertiär cancerprevention innebär att sjuklighet och negativ påverkan av cancersjukdomen och dess behandling minskas. Fler insatser behövs med syfte att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling.

Nedan är en sammanfattning av målets delmål och regionala prioriteringar.

Mer information om: 
Regional cancerplan 2020-2023 (pdf, nytt fönster)
Respektive diagnos/process

4:1 Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård
RCC Stockholm Gotland stöder och driver forskning kring egenvård, delaktighet samt KIM för att öka kunskapen i dessa frågor. Detta sker i huvudsak genom utbildning samt uppföljning inom delaktighet och egenvård för hälso-, sjukvårds- och omsorgsteam.

Regional prioriteringar

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.

4:1:2 Öka kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan.

4:1:4 Vidareutveckla modellen för patient- och närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan med tydliga uppdrag och ansvar.

4:1:5 Främja dialogen mellan patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin (KIM) genom information och utbildningsinsatser.

4:2 Delmål: Bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa
RCC Stockholm Gotland har genomfört omfattande utbildningsinsatser för att utbilda kontaktsjuksköterskor inom cancervården i att systematiskt identifiera och bedöma rehabiliteringsbehov. Men patientorganisationer efterfrågar mera stöd och mötesplatser. Dessutom behövs det ytterligare utbildningsinsatser för att öka kompetensen inom primärvården och åtgärder för bättre samverkan mellan olika vårdformer.

Regional prioriteringar

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska och psykosociala stödet till patienter, till exempel genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer.

4:2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården.

4:3 Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancerrehabilitering och seneffekter
Kunskapsteamet Cancer i primärvården (CaPrim) har de senaste åren arbetat intensivt med att utbilda primärvården i att känna igen tidiga tecken på cancer och hur SVF hanteras i primärvården. RCC Stockholm Gotland fortsätter med oförminskad kraft att utveckla samverkan mellan vårdnivåer, arbetet intensifieras i och med att ett flertal forskningsprojekt är i planeringsfas.

Regional prioritering

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”.

4:4 Delmål: Bättre hälsa och livskvalitet hos närstående
De närstående till patienter med cancersjukdom har en viktig roll inom den informella hälso- och sjukvården. Samtidigt visar forskning att de ofta är utsatta och kan drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Därför satsar RCC Stockholm Gotland på olika patient- och närståendeprojekt som syftar till att stärka stödet. Ett exempel är utvecklingen verktyget Care Maps, vilket har genererat stor kunskap kring närståendes situation och behov.

Regional prioritering

4:4:1 Öka kunskapen hos personal inom hälso- och sjukvård samt barn- och skolhälsovård om barn som närstående.

4:5 Delmål: Förbättra möjligheten till ”Ny medicinsk bedömning” för cancerpatienter
Patientlagen beskriver hur möjligheten till ny medicinsk bedömning är viktig för att säkerställa patientens ställning i sjukvården. Utvärderingar visar att kunskapen om lagen är begränsad, både bland hälso-och sjukvårdspersonal och patienter. För att förbättra detta har informationen till patienter i de individuella vårdplanerna för cancersjukdom har förstärkts men RCC Stockholm Gotland arbetar för att stärka detta ytterligare.

Regional prioritering

4:5:1 Pilottesta och utvärdera ny modell för ”Ny medicinsk bedömning”.

4:6 Delmål: Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer
RCC Stockholm Gotlands satsning på jämlik cancervård fortsätter. Utöver det som nämnts på andra ställen i cancerplanen handlar det bland annat om utveckling av kontaktsjuksköterskefunktionen, samverkan mellan olika vårdformer och organisationer – särskilt på barncancerområdet, utbildningsinsatser, forskning, vårdkonsumtion, egenvård, psykosocialt stöd, tillgänglighet och delaktighet samt KIM.

Regionala prioriteringar

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal.