Mål 3: Minska dödligheten i cancer

De viktigaste åtgärderna för att minska dödligheten i cancer är tidig upptäckt och att alla patienter ska få möjlighet till den senaste evidensbaserade vården likvärdigt i landet.

Nedan är en sammanfattning av målets delmål och regionala prioriteringar.

Mer information om:
Regional cancerplan 2020-2023 (pdf, nytt fönster)
Respektive diagnos/process

3:1 Delmål: Minska de omotiverade skillnaderna i dödlighet i cancer
För en jämlik och säker vårdprocess ska RCC Stockholm Gotland medverka till att tydliggöra och följa upp nationell och regional nivåstrukturering. Det sker bland annat genom analys av data från kvalitets- och vårdregister för att säkra en mer högkvalitativ vård. Det handlar även om att möjliggöra för olika kompetenser inom cancervården att mötas och samverka och om införandet av Nationell patientöversikt som är ett stöd i den kliniska vardagen för dialogen mellan patient och vårdgivare.

Regionala prioriteringar

3:1:1 Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder.

3:1:2 Fortsätta stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar.

3:2 Delmål: Cancer utreds utan fördröjning enligt Standardiserade vårdförlopp (SVF)
Sedan 2015 har cancervården haft stort fokus på att införa SVF inom 29+2 cancerprocesser. I Region Stockholm finns två Diagnostiska centrum och på Gotland finns en mottagning vid Visby lasarett för AOS. RCC Stockholm Gotland fortsätter att stötta implementeringen av arbetssättet och utvecklingen av processerna för att nå de nationella målen.

Regional prioriteringar

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

3:3 Delmål: Införa och utvärdera nya cancerbehandlingar
Nya cancerläkemedel introduceras i hög takt, exempelvis inom immunterapi, cell- och genterapi. Då ställs det allt större krav på diagnostiken och att behandlingsbeslut vilar på en korrekt vetenskaplig grund. Inom detta komplexa område, måste samverkan ske mellan myndigheter, industri och kliniska experter. Exempel på centrala åtgärder är ordnat införande och uppföljning genom läkemedelsregistret. RCC stödjer även införande och utvärdering av nya molekylärpatologiska metoder och bilddiagnostik.

Regional prioriteringar

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling.

3:3:2 Öka deltagandet i kliniska prövningar och övrig forskning inom cancerområdet genom riktade informations- och utbildningssatsningar.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient- och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård.

3:3:4 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i registret för cancerläkemedel.

3:4 Delmål: Stärka kompetensförsörjningen inom cancervården

Cancervårdens kanske enskilt största utmaning idag är att säkerställa kompetensförsörjningen. I aktiv samverkan med vårdgivarna gör RCC Stockholm Gotland stora satsningar på och att, hitta nya arbetssätt och roller, att få bättre digitala stödfunktioner, att skapa nätverk för kunskapsutbyte och att hitta balansen mellan bred och djup kompetens.

Regional prioriteringar

3:5:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser.

3:5:2 Fortsätta arbetet med etablering av kompetensnätverk inom bland annat patologi och radiologi.

3:5:3 Fortsätta testa och utveckla nya områden för uppgiftsväxling (task-shifting) inom bland annat screening, radiologi och strålbehandling.

3:5:4 Implementera funktionen dysplasibarnmorska inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Region Stockholm