Mål 2: Minska insjuknandet i cancer

Minska insjuknandet i cancer handlar främst om primär och sekundär prevention. Primär cancerprevention innebär att förekomsten av riskfaktorer minskas eller tas bort. Sekundär cancerprevention syftar till att minska cancersjukdomens svårighetsgrad och risken för död genom att sjukdomen upptäcks tidigt och då förhoppningsvis kan behandlas mer framgångsrikt.

Nedan är en sammanfattning av målets delmål och regionala prioriteringar.

Mer information om:
Regional cancerplan 2020-2023 (pdf, nytt fönster)
Respektive diagnos/process

2:1 Delmål: En ökad andel unga som vaccinerats mot HPV
HPV kan vara bakomliggande orsak till att flera cancersjukdomar ökar, och vaccinering av både flickor och pojkar beräknas kunna förebygga mer än tre fjärdedelar av all livmoderhalscancer. RCC Stockholm Gotland fortsätter att driva frågan för att få till stånd en ökad andel unga som vaccineras.

Regionala prioriteringar

2:1:1 Allmän HPV-vaccination för pojkar ska införas.

2:1:2 Öka andelen unga kvinnor som vaccineras mot HPV genom att erbjuda så kallad ”catch-up” vaccination inom ramen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

2:1:3 Öka andelen unga män som vaccineras mot HPV.

2:2 Delmål: Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium
RCC Stockholm Gotland arbetar kontinuerligt med att utveckla befintliga och nya screeningprogram genom att tidigt driva implementering av nya riktlinjer och innovativ forskning.

Regionala prioriteringar

2:2:1 Öka täckningsgraden i screeningprogrammet för livmoderhalscancer med minst 1 procent årligen genom införande av kompletterande screening, självprovtagning för HPV och kallelser upp till 70 år.

2:2:2 Utöka screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer till att omfatta kvinnor och män upp till 74 år.

2:2:3 Öka deltagande i mammografiscreening genom införande av påminnelser och riktade insatser i geografiska områden och grupper med lågt deltagande.

2:2:4 Vidareutveckla existerande screeningprogram, testa och utveckla nya, till exempel lungcancerscreening i samband med mammografi och organiserad prostatacancertestning.

2:2:5 Sprida kunskap inom primärvården samt barn- och skolhälsovården om tidiga tecken på barncancer och cancer hos unga vuxna.

2:2:6 Öka tillgängligheten att delta i screening för medarbetare inom sjukvårdsregionen genom att definiera screeningundersökning som friskvård.
RCC har i november 2019 kontaktat respektive HR-direktör och frågan utreds i både Region Stockholm och Region Gotland. HR-direktören i Region Stockholm beskriver i december 2019 att Stockholm genomför en revidering av förmånerna för medarbetare i hela regionen under 2020 och att frågan om screening kommer utredas i den processen. Även för Region Gotland utreds frågan (januari 2020). 

2.3 Delmål. Ökad kunskap kring ärftlig cancer
Av de drygt 60 000 personer som insjuknar i cancer i Sverige årligen, har 5 procent cancer som beror på ärftliga faktorer. Varje fall av ärftlig cancer som hittas innebär en möjlighet till prevention i nästa led. RCC Stockholm Gotland fortsätter att stötta arbetet med att öka kunskapen om ärftlig cancer och dess utredningsförlopp i vården.

Regional prioritering

2:3:1 Regional prioritering: Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patentprocesserna.

2:4 Delmål: Ökad kunskap kring genetiska faktorer särskilt vid barncancer
RCC Stockholm Gotland fortsätter stötta arbetet för ökad kunskap om varje barns genetiska faktorer som kan ge en mer skräddarsydd behandling med bättre precision och färre biverkningar.

Regional prioritering

2:4:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om värdet av genetisk utredning och information vid barncancer.