Kontaktsjuksköterskor

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:5:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser.
Kurs i Motiverande samtal för kontaktsjuksköterskor i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum genomförs.

Stödfunktion vid implementering av Min vårdplan på 1177.se som en del i förändrat arbetssätt.

Utbildningar som fortgår:

Kontaktsjuksköterskan i cancervård, 7,5 högskolepoäng

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng

Grundläggande utbildning i cancervård i samverkan med CaPrim

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.
Nationellt överenskommen generell patientinformation framtagen och implementeras successivt i verksamheterna.

Nationellt överenskommen diagnosspecifik patientinformation tas fram och implementeras i verksamheterna.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet Hälsoskattning
Möjlighet finns att använda Hälsoskattning som bedömning av cancerrehabiliteringsbehov i Min vårdplan på 1177.se

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Projekt med CaPrim ” Förbättrad övergång från sekundärvård (sjukhusvård) till primärvård för patienter med avslutad cancerbehandling genom aktiva överlämningar”.

Fortsatt samverkan kring Aktiva överlämningar mellan specialistklinik och ASIH.

Fortsatt implementering av Min vårdplan på 1177.se och möjligheten att patienten har samma vårdplan vid vårdövergångar mellan Gotland och Stockholm. Möjlighet finns för patienter att ha samma Min vårdplan vid övergångar mellan alla enheter som har anslutit till Min vårdplan på 1177.se.