Gynekologiskcancer

Cirka 3000 kvinnor drabbas av gynekologisk cancer varje år. Corpuscancer och ovarialcancer är de vanligaste och vulvacancer och trofoblasttumörer är de ovanligaste. Prognosen varierar stort mellan diagnoser och stadium. Samtliga fall av gynekologisk cancer i region Stockholm - Gotland remitteras till Gyncancermottagningen Karolinska.

Gynekologiskcancer är en heterogen cancergrupp och består egentligen av 10 olika diagnoser beroende på var i gynsfären cancern uppkommer. Det bör påpekas att vissa peritonealcancrar (bukhinnecancer) hör till gyncancergruppen beroende på att embryologiska rester från äggstockarna finns i de så kallade müllerska gångarna kan bilda tumörer.

De 10 diagnoser som räknas till gynekologisk cancer är peritonealcancer, epiteleal ovarialcancer, icke-epiteleal ovarialcancer, tubarcancer, sarkom, endometriecancer (så kallad corpuscancer), cervixcancer, vaginalcancer, vulvacancer och trofoblasttumörer (från moderkaksvävnad).

På Karolinska opereras 250 patienter med corpuscancer varje år. Nästan alla med minimalinvasiv teknik. Cancerformen är vanligare hos äldre och överviktiga, det vill säga  att tumörfallen kommer att öka över tid.

120 cervixcancer patienter behandlas årligen, 60 primärt kirurgiskt varav 10 med fertilitetsbevarande teknik. 60 med primär radiokemobehandling. Cervixcancer är HPV relaterad och kommer sannolikt minska i antal pga HPV vaccinationsprogram.

175 ovarialcancerpatienter opereras varav ca 65 också eller enbart får cytostatikabehandling. Sjukdomen presenterar sig i de flesta fall med spridning i bukhålan varför prognosen är sämre än för de övriga tumörformerna. Nya målinriktade läkemedel kommer sannolikt förbättra och fördyra behandlingen.

50 vulvacancerfall opereras årligen i Stockholm. Diagnosen är nationellt nivåstrukturerad till fyra centra. Alla fall diskuteras på en nationell multidisciplinär konferens.

Trofoblasttumörer är generellt mycket cytostatikakänsliga och botas i princip alltid. 10 fall per åt behandlas i Stockholm varav ett fåtal remitterats hit från hela landet.

I Stockholmsregionen finns ett mycket stort antal öppenvårdsgynekologer som diagnostiserar gynekologisk cancer. Det är en stor utmaning att kommunicera SVF och utredningsgång till så många (>200 individer). Därför arbetar vi med konsulttelefon för frågor, SVF koordinator, arbetsplatsbesök för information samt kvällsmöten och övriga utbildningsinsatser.
Att Gyncancerflödet på Nya Karolinska Solna (NKS) är ensamutförare av all gynekologisk cancer i Stockholm - Gotlandregionen förenklar flödesarbetet inom sjukhuset vilket är mycket positivt.

 

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

2:2:5 Sprida kunskap inom primärvården samt barn - och skolhälsovården om tidiga tecken på barncancer och cancer hos unga vuxna
Fortsatt samarbete med VISS.nu. SVF information och biverkningsinformation.
Fortsatta möten med Öppenvårdsgynekologer. Utbildningstillfällen för Öppenvårdgynekologer med tilläggsuppdrag att kontrollera patienter efter cancerbehandling. Detta sker också under punkt 4:3:1
 
2:3:1 Stödja initiativ som ökar kunskapen om genetik och cancer i de regionala cancerspecifika patientprocesserna samt 3:3:1: Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling
Ovarialcancer-preparat genomgår rutinmässig testning, så kallad reflextestning, för BRCA mutation. Detta kan identifiera risk för ärftlig ovarialcancer, och har prognostiskt värde med betydelse för beslut om cytostatikabehandling samt predikterar respons på immunterapi.
Om tumören är BRCA muterad bör patienten remitteras till cancergenetisk mottagning NKS. Alla patienter med ovarial-, tubar-, peritonealcancer skall erbjudas remiss till cancergenetisk mottagning enligt vårdprogram.
 
3:1:2 Fortsatt stödja, utveckla och utvärdera nivåstrukturering regionalt och nationellt
Arbete med nivåstrukturering av cervixcancer pågår och för ovarialcancer och vulvacancer är det redan beslutat om färre behandlande centra än tidigare. Trofoblastsjukdomar är ovanliga och diskussion pågår om rikssjukvård för de allvarligare fallen.
Nationella Vulvakonferenser pågår via videolänk. Där fördelas patienterna som inte tillhör de fyra behandlande centra efter kötider och patienters önskemål. Detta ger likvärdig vård över landet och snabbare flöden.

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna
En ny och förbättrad version av det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer kommer i bruk tidigt 2020.

3.1.4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Nationella vårdprogrammet för ovarialcancer är precis färdigt och kommer att implementeras omedelbart. Stockholm har representation i samtliga vårdprogram inom gynekologi. Reviderade NVP för Cervixcancer och Vulvacancer kommer inom kort och NVP Corpuscancer är implementerat med regionalanpassning.
 
Region Stockholm - Gotland är representerat med både kirurg och onkolog i samtliga fem vårdprogramsgrupper (Cervix, Corpus, Ovarial, Vulva, Gestationella Trofoblastsjukdomar) samt att kliniken på Karolinska är medlem i European reference Networks: EURACAN subtheme: rare gyne tumours och deltar där i regelbundna videokonferenser.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Arbetet med att förkorta ledtider så målen för SVF uppfylls fortsätter. Ledtider inom NKS har snabbats upp betydligt men start av SVF och kunskap om SVF modellen är inte välfungerande inom Öppenvården. Ett konstant arbete pågår med telefonkontakter och påminnelser av SVF koordinator. Samarbete med patologen för snabbare eftergranskningar av preparat från annat laboratorium pågår liksom behov av snabbare postoperativa PAD. 
Vi eftersträvar en bättre samsyn mellan diagnosgrupper vad gäller exklusionskriterier från SVF.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling
PET MR kommer att införas vid utredning av cervix och vulvacancer. Detta kommer att bespara patienten en undersökning och dessutom vara ett redskap vid dosplanering inför strålbehandling.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Fortsatt arbete med kontaktsjuksköterskeutbildning varje vecka samt etablerade kontaktnät med ASIH, bäckencancerrehab med flera.
 
4:2:1 Implementering och uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Kontaktsjuksköterskegruppen arbetar med att införa Hälsoskattningen på ett strukturerat sätt. Införandet pågår såväl i pappersform som i digital form. Hälsoskattningen följs upp med en rehabiliteringsplan.

4:2:3 Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i samband med cancer genom information och utbildning av bland annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården
Samarbete med Reproduktionsenheten Karolinska Huddinge avseende fertilitetsbevarande möjligheter. Föreläsningar om sexuell hälsa.

4:4:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Inom Bäckencancerrehabmottagningen på Centrum för Cancerrehabilitering finns resurser för rehabilitering och egenvårdsutbildning. Inget remisstvång.

4:5:1 Pilottesta och utvärdera ny modell för ”Ny medicinsk bedömning”
Gynekologisk cancer deltar i pilotprojektet Ny medicinsk bedömning (tidigare uttryckt som second opinion). Målet är att förenkla för såväl patient, vårdgivare som bedömare att utföra en ny medicinsk bedömning och att rutinen för detta skall vara både enkel och digital.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen
Revision av Min Vårdplan pågår och i samband med det utförs justeringar för implementering av den digitala Min Vårdplan på 1177.se som ska sjösättas inom kort. Den digitala versionen är mycket innehållsrik med riktad information till varje diagnosgrupp samt mer generell information som är aktuell för alla diagnoser inom gyn. Alla diagnoser ingår samt alla behandlingsalternativ. All information kan också läsas i patientens pärm om så önskas.
Aktiv överlämning sker numera informellt och på arbetsplatsen då kirurgens och onkologens kontaktsjuksköterskor arbetar sida vid sida.