Min vårdplan

RCC i Samverkan fattade 2020 beslut om att ta fram och förvalta nationell patientinformation till Min vårdplan och vara utgivare för nationell Min vårdplan via 1177.

Idag finns nationell Min vårdplan publicerad för 18 cancerdiagnoser. Det finns även framtaget en icke diagnosspecifik för cancerdiagnoser som ännu inte har en egen Min vårdplan. Flera vårdplaner har också hunnit revideras en eller flera gånger. Aktivt arbete pågår att implementera Min vårdplan för de verksamheter som handhar framtagna diagnoser. Regional samordnare leder arbetet ihop med införandestödjare från Stöd och behandling.

Status december 2023 i sjukvårdsregion Stockholm och Gotland

  • 18 olika Min vårdplan används (inklusive ett par regionala)
  • 6 315 patienter har en pågående Min vårdplan via 1177
  • 228 behandlare (i de flesta fall kontaktsjuksköterskor) arbetar aktivt med Min vårdplan via 1177


2023 gjordes en nationell utvärdering av Min vårdplan via 1177. En av lärdomarna från utvärderingen var att det vid mottagningar som anpassat sina arbetssätt och där man använde de interaktiva funktionerna i Min vårdplan, var både patienter och behandlare mer nöjda och beskrev fler positiva effekter. Med utgångspunkt i detta har arbete påbörjats under året med uppföljning av arbetssätt i form av fysiska träffar ute i verksamheterna. Detta har visat sig vara ett utmärkt tillfälle att stödja behandlarna till fortsatt användning och utveckling av arbetssätt för Min vårdplan.  

Två gånger per termin har det hållits regionala användarträffar för lokala samordnare i de verksamheter där man är igång med Min vårdplan via 1177. Detta har visat sig vara bra tillfällen att informera om nyheter och för diskussion av arbetssätt och utmaningar med Min vårdplan.  

Cancerplan 2024-2027 

Mål: RCC bidrar till att alla patienter med cancer erbjuds Min vårdplan på 1177.se eller motsvarande information i annat format. Insatser för att nå målet är bland annat att stödja och följa upp införandet av Min vårdplan. 

Regional cancerplan 2024-2027 

1.1 Arbetet inom ramen för cancerplanen 2024–2027 genomsyras av ansatser och strategier som syftar till att öka jämlikheten. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas inom cancerplanens samtliga områden. Min vårdplan i cancervården är ett av de nationella kunskapsstöden och bidrar till att patienter får likvärdig och kvalitetssäkrad information genom vårdprocessen, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. 

5:1 Öka kompetensen och stärka förutsättningarna till egenvård inom cancervården 

Utifrån ovanstående mål fokuseras det regionala arbetet under 2024 på följande:

  • Fortsatt stöd till verksamheter som ännu inte implementerat redan publicerade Min vårdplan. 
  • Stöd till verksamheter att implementera Min vårdplan för nya diagnoser som publiceras under 2024. 
  • Verka för att fler diagnoser där Min vårdplan ännu inte finns framtagen börjar använda den icke-diagnosspecifika Min vårdplan.
  • Fortsatt arbete med uppföljning av arbetssätt med Min vårdplan. Målet är att ha uppföljning inom ett halvår för nystartade verksamheter och därefter uppföljning en gång per år. Syftet är att främja ett aktivt arbetssätt hos behandlarna för att patienterna ska kunna tillgodogöra sig Min vårdplan på bästa sätt. 
  • Fortsätta arrangera nätverksträffar för lokala samordnare.
  • Undersöka om det finns ytterligare verksamheter som skulle kunna erbjuda sina patienter/ta emot överlämning av Min vårdplan via 1177, exempelvis Strålbehandlingen, privata aktörer och ASIH.