Hjärntumör

Hittills har hjärntumörprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • För ökad kontinuitet har ett nytt arbetssätt för kontaktsjuksköterskorna införts, vilket innebär att patienten behåller samma kontaktsjuksköterska genom hela vårdkedjan, oavsett behandling eller medicinsk specialitet.
  • Satsning på taskshifting för att kontaktsjuksköterskans arbetsuppgifter ska matcha uppdragsbeskrivningen.
  • Återkommande sjuksköterskeledda mottagningar har införts som fast rutin för omvårdnads- och rehabiliteringsbedömningar, symtomkontroller under behandling och psykosocialt stöd samt upprättande och uppdaterande av Min Vårdplan.
  • Rehabiliteringsplan har implementerats och integrerats i journalen, som bas har användning av självskattningsformulär införts.
  • Digital Min Vårdplan är införd och etablerad
  • Standardiserat rutiner för post-operativ neurologisk rehabilitering vilket gjort att fler patienter får rehabilitering efter operation och övergångarna har blivit tydligare.
  • Nya rutiner för aktiv överlämning av ungdomar från barnonkologen till vuxenneurologen
  • Rutiner för SVF har implementerats och en särskild SVF-konsultationsremiss för hjärntumörer har tagits fram
  • Samarbete med Svenska hjärntumörföreningen genom regelbundna samarbetsmöten och stöd till regionala träffar och patientutbildning
  • Aktivt deltagit och representerat regionen i nationella arbetsgrupper för bland annat vårdprogram, kvalitetsregister och SVF

2021 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren

och patientöversikterna
I samarbete med styrgruppen för Svenska hjärntumöregistret och RCC Norr arbeta med att förbättra möjligheten att ta ut data för lokalt kvalitetsförbättringsarbete.
Främja arbetet med att implementera den nationella patientöversikten i kliniskt arbete.

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar
Nationella vårdprogrammet för tumör i hjärna och ryggmärg kommer att uppdateras under 2021. Regionala representanter deltar i författande samt kommer ansvara för regional implementering och konsekvensanalys.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen
Arbeta med att förkorta ledtider så att de nationella målen för SVF uppfylls genom att utveckla och effektivisera arbetssätt såväl inom specialistvården som på akutsjukhus och i primärvård.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling
Stödja patologin kunna utveckla och skapa nya diagnostiska metoder genom utveckling av metyleringsanalyser.
Stödja radiologin för framtagandet av förbättrade radiologiska metoder.

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient- och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård
Stödja utveckling av kirurgiska metoder för att öka behandlingseffekt och minska komplikationer.
Stödja studier inom medicinsk neuroonkologi.

3:5:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser
Stödja projekt som syftar till större integrering av patienter och närstående i utformningen av den formella vården.
Genom projekt och punktinsatta insatser, som syftar till en mer integrerad vård, testa och utvärdera nya arbetssätt och samarbeten mellan såväl formella som informella vårdgivare inom specialistvård, rehabilitering, palliativ vård, primärvård och omsorg.
Utveckla innehållet i digitala plattformar, så som 1177 och regimbiblioteket, samt främja användandet av dessa för såväl vårdpersonal som patienter och närstående.
Öka kunskapen och användningen av Min Vårdplan utanför specialistvården.
Verka för att utöka olika utbildningsinsatser genom att skapa rutiner för större och mindre utbildningstillfällen, på såväl basal som specialiserad nivå, inom såväl akutsjukvård, palliativ vård, rehabilitering, primärvård och omsorg.
Stödja riktade utbildningsinsatser mot socialtjänsten och omsorgen.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning
Stödja Caremapsprojektet som kartlägga patienter och närståendes behov och egna strategier.
Utveckla och stärka skriftlig, digital och muntlig patient- och närståendeinformation kring egenvård, genom utveckling av Min Vårdplan och arbetssätt kring denna.
Stödja svenska hjärntumörföreningens lokala utbildningsträffar för patienter och närstående.
Starta upp nätverksträffar/utbildning för patienter och närstående.

4:1:4 Vidareutveckla modellen för patient- och närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan med tydliga uppdrag och ansvar
Öka delaktig och samarbete med patienter och närstående genom gemensamma utbildningar och nätverksträffar med personal inom sjukvård och rehabilitering.

4:2:1 Implementera och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning
Fortsätta utveckla och utvärdera självskattningsformulär och rehabiliteringsplan i det kliniska arbetet.
Fortsätta utveckla det personcentrerade förhållningssättet i vårdmötet.

4:4:1 Öka kunskapen hos personal inom hälso- och sjukvård samt barn- och skolhälsovård om barn som närstående
Stödja barnombud att skapa rutiner för samarbete med skolhälsovård för barn som närstående.
Verka för särskilda närståendegrupper för barn och ungdomar som närstående.