Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2021 registrerades 9652 bröstcancerfall i NKBC.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90%. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

Inklusionsmålet att 70 % av alla bröstcancrar skall ha utretts inom SVF uppfylls i 98 % av fallen i regionen. Ledtidsmålet att 80% skall ha startat behandling inom 28 dagar från välgrundad misstanke uppfylldes i regionen bara i 29% under 2023 där tiden till start av behandling kirurgi låg på 18 % att jämföras med 59 % under 2020.
På grund av ändrade arbetssätt med mer omfattande utredningar idag har ledtidsmålet ändrats till att 80% skall ha startat behandling inom 35 dagar istället. Utöver detta pågår mycket arbete med att förstå och åtgärda orsaker till de förlängda ledtiderna.

Väntetider i standardiserade vårdförlopp

Regionala prioriteringar i cancerplanen som processen arbetar med eller har avslutat:

1 Jämlik hälsa och vård

1:1 Arbetet inom ramen för cancerplanen 2024-2027 genomsyras av insatser och strategier som syftar till att öka jämlikheten. Jämlikhetsperspektivet skall tydligt beaktas inom cancerplanens samtliga områden.
Fortsatt regelbunden bevakning av ledtider till start av behandling inom SVF för olika socioekonomiska grupper med redovisning på regionala arbetsgruppsmöten liksom fortsatta åtgärder med syfte att utjämna geografiska skillnader i deltagande i mammografiscreening.

2 Minska cancerrisken

2:1 Öka kunskapen hos sjukvårdsregionens befolkning om hur man minskar risken att insjukna i cancer
Införandet av hälsoinformatörer i Region Stockholm med syfte att sprida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor såsom vikten av rökstopp, minskad alkoholkonsumtion, viktnedgång och främja fysisk aktivitet.

2:3 Öka kunskapen kring kost och miljöaspekters påverkan inom cancerområdet samt ärftlig cancer hos hälso- och sjukvårdens medarbetare, cancerberörda och allmänheten
Grundläggande kurs i genetisk vägledning för icke-genetisk personal införd hösten 2023.

3 Hitta cancer

3:1 Underlätta förutsättningar till tidig upptäckt av cancer genom informations-, kommunikations, utbildning och utvecklingsinsatser

Under hösten 2023 gjordes en utbildningssatsning i samarbete mellan CaPrim (Cancer i primärvården), mammografienheten Södersjukhuset och processledaren för mammografiscreening där det togs fram filmer och digitala texter om kliniska fynd och undersökningsteknik som publicerades på viss.nu. Informationen riktar sig till läkare inom primärvården för att uppmärksamma dem på tidiga tecken till bröstcancer. Processledarna gav synpunkter på den slutliga versionen av innehållet.

Fortsatt samarbete genom digitala och fysiska möten med representanter för primärvården genom processledare CaPrim.

3:2 Öka deltagandet generellt och specifikt bland grupper med lägre deltagande för att uppnå mer jämlik screening

Insatser har genomförts för att öka den historiskt sett låga hörsamheten till mammografiscreeningen i region Stockholm (ca 70%) med bland annat skapande av ett gemensamt IT-system för bröstradiologi 2021 som tillsammans med SMS-kallelser och en andra kallelse har ökat deltagandet i screeningen till 79%.

Ett första nationellt vårdprogram om bröstcancerscreening är ute på remiss våren 2024.

Regionen har gett stöd till pilotstudie samt uppstart av forskningsstudie kring individualiserad bröstcancerscreening. Diskussioner förs om att kvinnor med täta bröst som därmed har ökad risk för bröstcancer kan behöva screenas på annat sätt.

3:4 Att 80 procent av patienterna som utreds inom ramen för SVF ska påbörja sin behandling inom uppsatta tidsramar

Bröstcancervården i regionen uppfyller väl inklusionsmålet där 98% (mål 70%) av alla nya cancrar utreds enligt SVF (år 2022).

Ledtidsmålet, att 80% av patienterna startar sin behandling inom tidsramen 28 dagar, uppfylldes i Regionen under år 2023 bara i 30% av fallen (riket 33%) varav bara 19 % av patienterna blev opererade inom tidsramen jämfört med medicinsk behandling där målet uppnåddes hos 62% av patienterna. För att bättre spegla dagens kliniska praxis gällande utredning och behandling förlängdes tidsramen under senare delen av 2023 till 35 dagar.
Trots detta uppnåddes ledtidsmålet till start av behandling kirurgi bara i 38% under 2023.

Att förbättra ledtiderna framförallt till kirurgi i Regionen ser processledarna som en av de mest prioriterade uppgifterna.

Processledarna har regelbundna möten under terminerna med inrapportörer på respektive sjukhus för informationsutbyte kring volymer och ledtider där genomgång av särskilt långa vårdförlopp är inplanerat liksom analys av delledtider.

Som led i canceröverenskallelsen 2024 har RCC Region Stockholm Gotland valt ut fem förlopp däribland bröstcancer för att kartlägga orsaker till de längsta ledtiderna.

En stor framgång de senaste två åren är införandet av automatiserad överföring av ledtidsdata från journalen till den nationella databasen SVF INCA (är på gång att införas på alla Stockholmssjukhusen), vilket kommer innebära en stor tidsbesparing. Denna tid kan inrapportörerna istället använda till att analysera och rapportera flaskhalsar.

4 Behandla cancer

4:1 Att underlätta införandet och uppföljningen av nya cancerbehandlingar genom fortsatt utveckling av kunskapsstöd

Som processledare deltar vi regelbundet i regionala vårdprogramgruppsmöten (RAG) och deltar aktivt i utvecklingen av de olika kunskapsstöden genom att läsa, sammanställa och lämna synpunkter på nya versioner ute på remiss.

Fortsatt uppmuntran och påminnelse till användning av alla nationella kunskapsstöd inkl IPÖ i kliniken genom att visa på funktioner som underlättar införandet och uppföljningen av nya behandlingar och cancerläkemedel för att möjliggöra en jämlik vård med hög kvalitet.

4:2 Att främja utveckling inom digitalisering och AI för att effektivisera cancervårdens processer

Som processledare har vi sammanställt de olika tillvägagångssätten för cancerpatienten och dess anhöriga på respektive Stockholmssjukhus att komma i kontakt med vården under cancerbehandlingens olika skeden och vice versa. I allt större omfattning utnyttjas digitala kontaktvägar för de patienter som har möjlighet såsom digital Min Vårdplan, Alltid öppet och 1177.se.

AI har stor potential inte minst inom patologi och bildiagnostik. Som exempel har AI idag framgångsrikt ersatt en mänsklig granskare inom mammografiscreeningen på Capio St Görans sjukhus vilket de var först i världen med. På så sätt frigörs värdefull tid som istället kan användas till utredning och provtagning av redan diagnosticerade cancerpatienter.

5 Livet med och efter cancer

5:2 Fortsätta att tillsammans med patient-och närståendeföreträdare stärka patientens ställning inom cancerområdet

Processledarna har regelbundna möten med representanter från patientföreningen Amazona i Stockholm för informationsutbyte och inhämtande av synpunkter som framförts från patienter och anhöriga och återkopplar information om pågående förbättringsarbeten inom bröstcancervården som vi i egenskap av processledare fått kännedom om. På många av sjukhusen finns även lokala patient- och närståenderåd som tar till vara synpunkter och förbättringsförslag från patienter, anhöriga och efterlevande.

5: 3 Främja att patienters individuella rehabiliteringsbehov strukturerat bedöms och tillgodoses

Under hösten 2023 publicerades det reviderade nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering där målet är att förebygga funktionsnedsättningar och bibehålla/återfå bästa möjliga funktionsförmåga och livskvalitet. Fortsatt fokus på alla patienters rätt till grundläggande cancerrehabilitering och uppmärksamma patienter där mer avancerade insatser kan behövas i vissa fall. Genom kontaktsjuksköterskenätverk i regionen där den regionala processledaren i omvårdnad bröstcancer deltar, kan information nå ut till alla kontaktsjuksköterskor så att detta uppmärksammas och efterlevs.

Processledarna har i januari 2024 haft möte med företrädare för Centrum för cancerrehabilitering i Region Stockholm som erbjuder särskilda rehabiliteringsinsatser. De tar emot remisser från både regionen och resten av landet.

5:4 Öka förutsättningarna för att palliativ vård initieras i vårdkedjan och att övergångarna mellan vårdgivare sker effektivt, tryggt och säkert

Processledarna har tillsammans med Amazona identifierat flera behov av förbättringar för denna patientgrupp innefattande saklig information till patient och anhöriga om prognos och syftet med behandlingen i olika skeden, behov av bättre kontinuitet och bättre samverkan/överlämning mellan olika vårdgivare.

6 Främja kompetensförsörjning

6:1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser

Uppmuntra medarbetarna inom bröstcancervården att vara uppdaterade på innehållet i våra nationella kunskapsstöd såsom Nationella vårdprogrammet och Min vårdplan samt att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Uppmuntra medarbetarna att ta del i utbildningar kurser och möten regionalt, nationellt och internationellt. Även våren 2024 kommer en regiondag i samarbete med RCC Stockholm Gotland att hållas för alla personalkategorier som arbetar inom bröstcancervården.