Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. En ny cancerplan för 2020–2023 har tagits fram i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten.

Fyra övergripande mål

Cancerplanen är utformad utifrån fyra övergripande mål. De bygger på den nationella cancerstrategin, regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården samt det regionala politiska uppdraget. Jämlik hälsa och vård är centralt fokus i cancerplanen men även andra områden betonas: patientens ställning, kompetensförsörjning, barnperspektivet och ledtider.

Mål 1:

Befolkningens levnadsvanor ger god hälsa och minskad risk att drabbas av cancer
Mål 2:Minska insjuknandet i cancer
Mål 3:Minska dödligheten i cancer
Mål 4:Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter med cancer och deras närstående
  

 

 

 

 

Till målen kopplas 15 delmål och 41 regionala prioriteringar som redogör för kunskapsläget, pågående arbete och inriktningen på det regionala arbetet inom cancervården under perioden 2020–2023. För de flesta diagnoserna/processerna finns även beskrivningar på vad som görs i området 2023 inom ramen för den aktuella cancerplanen.

En samlad kraft mot cancer 

I kommunikationen kring cancerplanens aktiviteter och uppföljning används parollen En samlad kraft mot cancer.
Den sammanfattar arbetet och synliggör sjukvårdsregionens hälso-, sjukvårds- och omsorgsanställda samt alla andra som på olika sätt bidrar till att genomföra cancerplanens insatser.

En samlad kraft A.png

 

Sjukvårdsregional cancerplan 2024-2027