Cancerplan 2016-2019

Cancerplan 2016 — 2019 utgår från Regionala cancercentrums uppdrag från riksdag och regering.

Cancerplanen ska ta fram åtgärder som syftar till att möta nationella cancerstrategins mål:

  • Minska risken för insjuknande i cancer
  • Förbättra omhändertagande av patienter med cancer
  • Förbättra överlevnaden
  • Minska skillnaden mellan regioner
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

Åtgärderna ska också följa de uppdrag som nationella cancerstrategin har satt. 

Syfte

Syftet med cancerplanen är att utarbeta riktlinjer för framtidens cancervård inom region Stockholm och Gotland. Cancerplanen beskriver konkreta åtgärder för att uppnå en vård som utformas utifrån patientens perspektiv och de mål som fastställts i den regionala cancerstrategin.

Samverkan

En viktig del i arbetet är att samverka med dem som berörs av cancerplanen, det vill säga patientföreträdare, profession och politiker. Därför har RCC Stockholm — Gotland arrangerat flera workshops mellan juni och oktober 2015 för att fånga in erfarenheter, tankar och synpunkter. Dessa har sammanställts under workshops. Du kan även efter att Cancerplanen är beslutad skicka in din synpunkt till oss. 

Beslut

Cancerplan 2016-2019 beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden inom SLL den 1 december 2015 och av Region Gotland den 10 februari 2016.