RCCs mål och inriktning för svensk cancervård år 2023–2025

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och aktiviteter – Vägen framåt.

vagen-framat-rcc-inriktning-cancervard-2020-2022-1.jpgRCCs gemensamma inriktning bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

RCCs gemensamma inriktningsdokument Vägen framåt är väl samspelt med befintliga regionala cancerplaner och ska kunna fungera som underlag vid uppdatering av de regionala cancerplanerna och vid RCC i samverkans årliga verksamhetsplanering.

Dokumentet är också ett sätt att tydliggöra RCCs verksamhet och ambitioner i samarbetet med andra programområden och med staten.

Att ta fram den gemensamma inriktningen var ett första steg i en process där nästa steg är att påbörja arbetet med att prioritera mellan målen, söka samarbetspartners och omvandla formuleringarna till konkret handling.

Vägen framåt – RCCs gemensamma inriktning för svensk cancervård år 2023–2025 (pdf, nytt fönster)

Komplement till regionala utvecklingsplaner

Ett övergripande mål i den nationella cancerstrategin är att cancervården ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet i hela landet. När RCC bildades var ett av uppdragen därför att alla RCC skulle ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

De regionala planerna beskriver hur RCC avser att samarbeta på nationell nivå inom olika områden, men fokus ligger på de specifika utmaningar som finns i respektive sjukvårdsregion. Den gemensamma inriktningen är ett komplement till de regionala strategiska utvecklingsplanerna.

Regionala strategiska utvecklingsplaner

Mål och aktiviteter

Inriktningen gäller för perioden 2023–2025 och innehåller RCC i samverkans gemensamma prioritering av mål och aktiviteter inom de tio utvecklingsområden som regeringen anser att RCCs arbete ska vara inriktat på under de kommande åren:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
  • Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
  • Kompetensförsörjning
  • Kunskapsstyrning
  • Patientinformation
  • Ledning och styrning
  • Patienter och närstående
  • Forskning och innovation
  • Barn och unga