Bedömning av jäv

RCCs arbetsgrupper ska vara oberoende i förhållande till läkemedels- och annan medicinteknisk industri. Medlemmar i arbetsgrupper ska öppet deklarera eventuella jävsgrundande verksamheter. En policy och en blankett för deklaration och bedömning av jäv har därför tagits fram.

Samarbetet mellan industrin och sjukvården är viktigt. Det är ofta värdefullt att vårdens sakkunniga deltar i kliniska prövningar och andra forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedels-, medicinteknisk- eller laboratorieteknisk industri.

För att RCC ska framstå som trovärdiga kunskapsorganisationer måste dock arbetsgrupper och medarbetare ha en fristående hållning gentemot industrin. Rekommendationer, information och tjänster som RCC tillhandahåller ska vara objektiva och obundna. 

I policyn framgår bland annat att

  • Storleken av eventuella ekonomiska ersättningar ska redovisas, liksom vem som är mottagare av ersättningen.
  • Värdeöverföringar ska vara rapporterade till läkemedelsindustrin samarbetsdatabas.
  • Det ska framgå av jävsdeklarationen att experten har gett samtycke till att ingå i databasen.
  • Jävsdeklarationer från arbetsgruppernas ordförande bedöms av RCC i samverkan.
  • Jävsdeklarationer för övriga medlemmar i arbetsgrupperna bedöms av respektive regionalt cancercentrum. 
  • För nationella vårdprogramgrupper samlas jäv in av stödjande RCCs vårdprogramhandläggare och bedöms i normala fall av vårdprogramgruppens ordförande.
  • Vid tveksamma fall konsulteras RCC i samverkan.

Policy för bedömning av jäv i RCC samverkan (pdf)
Blankett för jävsdeklaration (pdf)