Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin har orsakat uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år visar RCCs rapport att det finns en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut har Regionala cancercentrum i samverkan genomfört en registerstudie baserad på data i de regionala tumörregistren.

Studien bygger på uppgifter från 14 (av cirka 30) patologilaboratorier med elektronisk inrapportering av data till tumörregistren. Resultaten är sammanställda i en rapport, som bekräftar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Minskningen mellan de i undersökningen ingående patologilaboratorierna varierar med alltifrån en lätt nedgång på 1,6 % vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en minskning på nära 31 % vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Medianvärdet för minskningen beräknat över alla laboratorier i studien ligger på drygt 12 %.

Jämfört med hur många som diagnostiserades med en nyupptäckt cancertumör under samma period 2019 motsvarar det att var åttonde cancerfall riskerar att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Uppskjuten cancervård – jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019 (pdf)