Ledtider i realtid för urinblåsecancer

I Region Stockholm kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser.

Metoden mäter ledtiden mellan datum för första besök på opererande sjukhus med huvuddiagnos urinblåsecancer alternativt tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan och första operation. Populationen utgörs av nyinsjuknade folkbokförda i Region Stockholm. Patient som inte registrerats för urinblåsecancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad.

Patienterna per månad blir ganska få varför kurvorna blir ostadiga och kan variera kraftigt från månad till månad.

Medianledtid från diagnos till operation för Region Stockholm, alla sjukhus

Mediantiden från diagnosen misstänkt tumör i urinblåsan till operation har sedan 2012 legat i kring 22 dagar. Regionalt cancercentrums satsning på standardiserade vårdförlopp för urinblåsecancer initierades i oktober 2015. Efter att initialt ha lett till kortare ledtider pekar resultaten från 2018 och början av 2019 mot längre tider igen. Majoriteten av de större sjukhusen liksom SLL som helhet visar denna ofördelaktiga utveckling. Målsättningen enligt angivet SVF-förlopp nationellt är att dessa ska kortas ned till 6 dagar mellan "första besök hos specialist" och första operation "TUR-B/px", med eller utan blodförtunnande behandling.

2017 - 2020 till och med maj

Blåsa totalt

Ledtider från diagnos till operation för respektive sjukhus i Region Stockholm

Av statistiska skäl är endast de större vårdgivarna medtagna.

I detta diagram jämför vi ledtiderna under de senaste månaderna med motsvarande period föregående år. Det ger oss en aktuell bild av hur ledtiderna utvecklas över tid.

2018 - 2020 till och med maj

Blåsa halvår

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

Det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan de olika socioekonomiska grupperna i ledtid mellan diagnos av misstänkt blåscancer och operation. 

2020 till och med maj

Blåsa mosaic

2019

Blåsa mosaic

2018

Blåsa mosaic 2018

2017

Blåsa mosaic 2017

Om mosaicgrupperna: 
Mosaicgrupp 1: Hög inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Låg inkomst och utbildning

 

Ledtider per månad för kvinnor respektive män

Det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan kvinnor och män i ledtid mellan diagnos av misstänkt blåscancer och operation.

2020 till och med maj

Blåsa kön

2019

Blåsa kön

2018

Blåsa kön 2018

2017

Blåsa kön 2017

K = Kvinnor
M = Män