Ledtider i realtid tjock- och ändtarmscancer

I Region Stockholm kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser. 

Ledtidsmätningen omfattar endast nyinsjuknade patienter som är hemmahörande i Region Stockholm Patient som inte registrerats för tjock- och ändtarmscancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad.

För att väntetiderna ska bli rimliga att jämföra är patienter med fjärrmetastaser vid diagnos exkluderade. Detta för att de kan förväntas ha en mer komplicerad vårdprocess och start av behandling inte lika självklart bör ske med en snabb process för alla.

Ledtid från diagnos till start av behandling med operation, strålbehandling eller cellgifter för Region Stockholm (alla sjukhus)

Med denna mätmetod kan man inte visa någon bestående förkortning av väntetiden från diagnos till behandlingsstart för patienter med kolorektalcancer.

2017 - 2020 till och med maj

Kolorektal totalt

Ledtid från diagnos till start av behandling med operation, strålbehandling eller cellgifter för respektive sjukhus i Region Stockholm

I detta diagram jämför vi ledtiderna under de senaste månaderna med motsvarande period föregående år. Det ger oss en aktuell bild av hur ledtiderna utvecklas över tid. 

Patienter som diagnostiserats på ett sjukhus och sedan remitterats för operation på ett annat sjukhus har konsekvent längre väntetider beroende på att processen spänner över flera vårdgivare. Karolinska Universitetssjukhuset är utförare av lokalt avancerad kolorektalcancer och har därför en hög andel patienter som varit på ett annat sjukhus först och sedan remitterats till Karolinska, vilket resulterar i längre väntetider. Detta betonar vikten av att vi gemensamt bygger en vårdprocess som kan löpa effektivare över flera sjukhus.

2018 - 2020 till och med maj

Kolorektal halvår

Ledtid från diagnos till start av behandling med operation, strålbehandling eller cellgifter per grupp avseende inkomst och utbildning

Ingen konsekvent skillnad ses mellan grupperna som är uppdelade efter socioekonomisk grupp, enligt denna uppdelning som bygger på i vilket område patienten bor.

2020 till och med maj

Kolorektal mosaic

2019

Kolorektal mosaic

2018

Kolorektal mosaic 2018

2017

Kolorektal mosaic 2017

Mosaicgrupp 1: Högst inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Lägst inkomst och utbildning

 

Ledtider per månad för kvinnor respektive män

Figuren nedan visar väntetiden från diagnos till behandlingsstart för kvinnor respektive män. Patienterna per månad blir ganska få varför kurvorna blir ostadiga och kan variera kraftigt från månad till månad. Incidens, ålder vid insjuknande skiljer sig något mellan könen och man måste vara oerhört försiktig vid tolkning av eventuella skillnader man tror sig se. 

2020 till och med maj

Kolorektal kön

 

2019

Kolorektal kön

2018

Kolorektal kön 2018

2017

Kolorektal kön 2017

K = Kvinnor
M = Män