Cancerplanen 2020 - 2023

Inom Region Stockholm och Region Gotland nydiagnostiseras och behandlas mellan 100–150 patienter med sköldkörtelcancer varje år. Tack vare den goda prognosen så är prevalensen hög, vilket medför att patientgruppen är förhållandevis stor. Karolinska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i regionen som handhar denna patientgrupp både avseende kirurgi och den onkologiska behandlingen.

Tyreoideacancer delas in i fyra grupper: Papillär (PTC), Follikulär (FTC), Medullär (MTC) och Anaplastisk (ATC) tyreoideacancer. De två vanligaste PTC och FTC brukar benämnas Differentierad tyreoideacancer (DTC) och står för cirka 90% av alla tyreoideacancerfall.

Den årliga incidensen i Sverige är cirka 550 fall per år. DTC är 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. För ATC och MTC är könsfördelningen lika. Man har noterat i stora delar av världen att incidensen i DTC ökat kraftigt på senare år. Orsaken till ökningen är inte klarlagd men man har spekulerat i att fler fall diagnosticeras eftersom ultraljud har blivit vanligare som screeninginstrument, men också i att omgivningsfaktorer kan bidra till fler fall.

Tyreoidea är ett strålkänsligt organ och joniserande strålning är den enda känd riskfaktor för tyreoideacancerutveckling. Radioaktiv strålning i samband med kärnkraftsolyckor, till exempel den vid Tjernobyl 1986, har medfört en ökad tyreoideacancerincidens på flera hundra gånger hos framför allt barn i de drabbade geografiska områdena.

Prognosen är generellt mycket god med en 10 års överlevnad på över 90%, vilket varit detsamma trots incidensökningen. Behandlingen är operation, total tyroidektomi samt borttagande av lymfkörtlar som är engagerade, på halsen. Därefter ges Radiojod för att slå ut eventuellt kvarvarande celler. Beroende på tumörstorlek och lymfkörtelstatus ges thyroxin (Levaxin) som suppressionsbehandling ( för att pressa ned (TSH) tyroideastimulerande hormon) eller som substitution.

Inom Stockholm-Gotland regionen nydiagnosticeras och behandlas ca 100-150 patienter med sköldkörtelcancer varje år. Tack vare den goda prognosen samt att många patienter kontrolleras under många år, så är prevalensen är hög, vilket medför att patientgruppen är förhållandevis stor. Karolinska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i regionen som handhar denna patientgrupp både avseende kirurgi och den onkologiska behandlingen.

Hittills har sköldkörtelcancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat:

  • Tillsatt regionala processledare inom medicin och omvårdnad.
  • Arbetar med att förbättra kunskapen om SVF inom sköldkörtelflödet

2023 fokuseras arbetet på följande

regionala prioriteringar 

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

3:3:1 Stödja utveckling och kvalitetssäkring av diagnostik som ökar förutsättningarna för individualiserad behandling

3:3:2 Öka deltagandet i kliniska prövningar och övrig forskning inom cancerområdet genom riktade informations- och utbildningssatsningar

3:3:3 Stödja utvecklingsarbete och forskning inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt jämlik vård

3:4:1 Stödja utveckling, införande och utvärdering av nya arbetssätt för optimalt nyttjande av kompetens och resurser

3:4:2 Fortsätta arbetet med etablering av kompetensnätverk inom bland annat patologi och radiologi

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning. Fortsätta med de påbörjade samtalsgrupper för d patientgruppen inom Cancer rehabiliteringen. Fortsätta med det nära samarbetet samt fortsatta möten och undervisning efter önskemål

4:1:2 Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom riktade utbildnings- och stödinsatser.

4:1:3 Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, genom information, utbildning och samverkan.

4:2:1 Implementering och kontinuerlig uppföljning av arbetssättet hälsoskattning

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen.

4:6:2 Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet av vårdavtal.