Cancerplanen 2020

Inom Stockholm-Gotland regionen nydiagnostiseras och behandlas cirka 100–150 patienter med sköldkörtelcancer varje år. Tack vare den goda prognosen så är prevalensen hög, vilket medför att patientgruppen är förhållandevis stor. Karolinska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i regionen som handhar denna patientgrupp både avseende kirurgi och den onkologiska behandlingen.

Hittills har sköldkörtelcancerprocessen Stockholm-Gotland slutfört eller startat:

  • Tillsatt regionala processledare inom medicin och omvårdnad.
  • Påbörjat arbetet kring MVP i digital form.
  • Tagit fram mål och aktiviteter för att utveckla arbetet med SVF på Karolinska.
  • Startat med att förbättra kunskapen om SVF inom sköldkörtelflödet.
  • Genom samordnande kontaktsjuksköterska stöttat kontaktsjuksköterskor för både kirurgi- och onkologisidan.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

3:1:3 Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna

3:1:4 Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella vårdprogram samt regionala anpassningar.

3:2:1 Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen.
I nära samarbete med SVF-koordinatorer pågår det fortlöpande utbildning och information för samtliga inblandade i processen. Detta sker både skriftligt och muntligt.

3:2:2 Stödja forskning och utveckling som stärker förutsättningarna för tidig upptäckt av cancer.

4:1:1 Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och utbildning.

4:2:2 Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och psykosociala stödet till patienter, till exempel genom att etablera en mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer.
Kunna erbjuda professionellt samtalsstöd

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”.
Erbjuda gemensamma utbildningsdagar.

Utse kontaktpersoner från både sjukhus och primärvård.

4:6:1 Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela regionen