MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Inledning

Kvalitetsindikatorer och målnivåer. Sedan 2014 presenteras klinikens resultat för 10 kvalitetsindikatorer i ”Koll på läget – urologi” i realtid i INCA. Sen 2015 finns även ”Koll på läget – onkologi som visar resultat för 9 kvalitetsindikatorer”. Resultaten anges dels i absoluta tal i förhållande till riksgenomsnittet, dels i förhållande till målnivåer. Koll på läget kan vara ett värdefullt redskap i processarbetet. 

 

20.1 Koll på läget – urologi

1. Rapporterad till NPCR

Definition: Andel män som rapporterats med diagnostikformulär som rapporterats till NPCR inom 30 dagar efter utförd prostatabiopsi.  

2. Kontaktsjuksköterska 

Definition: Andel män med nydiagnostiserad prostatacancer som har en namngiven kontaktsjuksköterska.

3. Väntetid till första besök

Definition: Andel män som fått nybesök på specialistklinik p.g.a. misstänkt prostatacancer inom 14 dagar efter utfärdande av remiss.

4. Väntetid till cancerbesked 

Definition: Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatabiopsi.

5. Skelettundersökning högriskcancer

Definition: Andel män högst 80 år med högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser. Högriskcancer innefattar i) lokaliserad högriskcancer: kliniskt lokalstadium T1,2 i kombination med Gleasonsumma 8–10, och/eller PSA 20–50 µg/l och ii) lokalt avancerad cancer: kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 µg/l.

6. Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk 

Definition: Andel män högst 75 år med prostatacancer med mycket låg risk som handläggs med aktiv monitorering. Mycket låg risk: T1c, Gleasonsumma högst 6, PSA högst 10 µg/l, PSA-densitet högst 0,15 och högst 4 biopsikolvar med cancer med högst 8 mm cancer totalt.

7. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer 

Definition: Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinär konferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar. 

8. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer

Definition: Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer: T1–T2 i kombination med Gleasonsumma 8–10 och/eller PSA 20–50 µg/l. 

9. Nervsparande resektion 

Definition: Andel opererade män med låg- eller intermediärrisktumör som genomgick nervsparande resektion.

10. Negativa resektionsränder 

Definition: Andel prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid pT2.

20.2 Koll på läget – onkologi

1. Strålbehandling rapporterad till NPCR

Definition: Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling. 

2. Kontaktsjuksköterska 

Definition: Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har en namngiven kontaktsjuksköterska. 

3. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer

Definition: Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinär konferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar. 

4. Väntetid remiss från urolog till behandlingsbeslut hos onkolog för män med högrisk och lokalt avancerad prostatacancer

Definition: Andel män med färdigutredd högrisk och lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog.

5. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer

Definition: Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer: T1–T2 i kombination med Gleasonsumma 8–10 och/eller PSA 20–50 µg/l. 

6. Kurativ behandling vid lokalt avancerad högriskcancer

Definition: Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/Nx, M0 och PSA < 100 µg/l) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15.

7. Adjuvant hormonbehandling av strålbehandlade män med lokaliserad högrisk samt lokalt avancerad cancer

Definition: Andel män högst 75 år med lokaliserad högrisk (T1–T2 i kombination med Gleasonsumma 8–10 och/eller PSA 20–50 µg/l) eller lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/Nx, M0 och PSA < 100 µg/l) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener.

8. Väntetid till start av postoperativ strålbehandling

Definition: Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan. 

9. Användning av magnetresonanstomografi (MRT) som stöd vid definition av target 

Definition: Andel män som genomgått primär strålbehandling där MRT använts som stöd vid definition av målvolym (prostata).