Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Nationella kvalitetsregistret för peniscancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad peniscancer, invasiv och cancer in situ. Obduktionsupptäckt peniscancer ingår inte i registret.  Uppgifter om väntetider, kontaktsjuksköterska, multidisciplinär konferens, diagnostik, primärbehandling (kirurgi), lymfkörteldiagnostik/kirurgi och femårsuppföljning registreras. Från och med januari 2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationellt centrum för behandling och livskvalitetsformulären PROM/PREM.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport peniscancer, INCA

Årsrapport

Peniscancer - Nationell kvalitetsrapport för 2022 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Mellansverige. Alla rapporter finns på sidan Rapporter i menyn.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från diagnosdatum till kirurgi för patienter med invasiv tumör: 41 dagar, 2021.
  • Andel patienter anmälda till multidisciplinär konferens: 91 procent, 2021.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 91 procent, 2016-2021.

Det nationella peniscancerregistret startade år 2000. Regionalt cancercentrum Mellansverige har det nationella ansvaret för registret. 

PREM-rapport

En sammanställning av PREM-enkäter publicerades i december 2018.

Peniscancer - sammanställning av PREM-enkäter (pdf, nytt fönster)