Regionalt vårdprogram maligna tumörsår

Uppskattningsvis utvecklar 5–10 procent av patienterna med avancerad cancersjukdom maligna tumörsår. Tumörsåren uppträder oftast som destruerande, kraterliknande sår eller som prolifererande, svamp- eller blomkålsliknande tumörer. De flesta drabbade har en avancerad cancersjukdom där bot inte längre är möjlig.

Den onkologiska behandlingen av tumörsår kan variera beroende på tumörtyp, lokalisation, utbredning och symtom. Behandlingen ska alltid ställas i relation till hur patienten mår, och vinsterna av behandling måste vägas mot förväntade och riskerade bieffekter. Sårläkning är ofta inte möjlig. Istället ligger fokus på symtomlindring för att minimera de negativa konsekvenserna för patienten. 

Regionalt vårdprogram Stockholm Gotland

I vårdprogrammet presenteras det maligna tumörsårets etiologi, naturalhistoria och behandling. De vanligaste symtomen beskrivs med förslag på sårbehandling. Understödjande vård och rehabilitering belyses, samt de psykosociala aspekterna av att leva med ett tumörsår.

Regionalt vårdprogram för maligna tumörsår (pdf, nytt fönster)