Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med njurcancer

RCC Stockholm – Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

Du kan läsa broschyren på skärmen tillsammans med din patient, printa eller skicka till tryckeri.
• Behandlingsinformation njurcancer (läsning på skärm)
• Behandlingsinformation njurcancer (tryckfärdig pdf)


Om materialet

På uppdrag av nationella vårdprogramgruppen för njurcancer är materialet framtaget av läkarna Ulrika Harmenberg (onkolog) och Ann-Helén Scherman Plogell (urolog) tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och patientföreträdare.
Materialet är faktagranskat av professioner inom njurcancer.
Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.