MENY

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet gäller för diagnoserna skivepitelcancer och adenocarcinom i matstrupen och adenocarcinom i magsäcken. Det omfattar inte andra tumörformer i dessa organ.

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i november 2019.

Gällande vårdprogram (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vårdprogrammet finns för närvarande endast publicerat som pdf.

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Kapitlet ”radiologisk och nuklearmedicinsk avbildning” är helt omskrivet. Inga signifikanta ändringar i rekommendationerna är dock gjorda.
  • Nya texter har skrivits bland annat om diagnostisk laparoskopi, komplikationer efter kirurgi och endoskopiskt ultraljud (EUS).
  • Nya riktlinjer har tillkommit kring nivå (lokal, re.gional, nationell) av multidisciplinär konferens.
  • Kapitlet om uppföljning och rehabilitering har skrivits om för att anpassas till en ny generisk modell för nationella vårdprogram.

Överlag finns inga förslag på signifikanta förändringar; det rör sig mer om klargöranden för att uppnå en optimal handläggning av patienter med matstrups- och magsäckscancer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare:Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 10 december 2019