Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV)

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad cancer och/eller förstadier till cancer i matstrupe eller magsäck, oavsett behandling. 

Även patienter som inte får någon behandling samt patienter som är utredda i utlandet men behandlade i Sverige ingår i registret. Årligen inrapporteras data på knappt 1 200 patienter från drygt 60 vårdenheter.

Interaktiv rapport – "Öppet NREV"

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport matstrups- och magsäckscancer – Öppet NREV, INCA

Patientrapport 

En patientrapport har tagits fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Kvalitetsrapporter för tidigare år finns i menyn till vänster på sidan Rapporter.

Patientrapport i PDF

Nationell patientrapport matstrups- och magsäckscancer, 2024 (pdf, nytt fönster)

Titta på presentation av patientrapporten 2024

Mats Lindblad och Wenche Melander presenterar patientrapporten för kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer 2024. Filmen är drygt 16 minuter lång.

 

Kvalitetsindikatorer

Besök "Öppet NREV" där du interaktivt kan se kvalitetsindikatorer för täckningsgrad, väntetider, behandling och utfall. Det finns exempelvis en ökande trend för botande behandling som nu ger en bättre överlevnad, jämfört med tidigare.

Det nationella kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer startade 2006. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Valideringsarbete

Kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer validerar sedan 2022 fortlöpande inrapporterade data. Valideringen är upplagd så att två sjukvårdsregioner valideras årligen. Hittills har Norra sjukvårdsregionen, Södra sjukvårdsregionen och Stockholms sjukvårdsregion validerats.

Planen är att rullande validera samtliga sjukvårdsregioner under en treårsperiod. I dagsläget valideras formulären som täcker diagnostik, operation och postoperativa data. Validering sker med både slumpvis utvalda patienter samt med en systematisk granskning gällande saknade eller orimliga värden. Valideringen visar god överensstämmelse mellan de inregistrerade värdena och journaluppgifter. Totalt ses att 90 procent av registerposterna är korrekt registrerade.

Årsrapporter

En patientrapport har tagits fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Den och kvalitetsrapporter för tidigare år finns under Rapporter i menyn till vänster.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsegionala rapporter

De sjukvårdsregionala kvalitetsrapporterna för matstrups- och magsäckscancer för Sjukvårdsregion Mellansverige finns via länken nedan.

Rapporter matstrups- och magsäckscancer