MENY

Gällande vårdprogram lungcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-09.

2. Epidemiologi

2.1 Förekomst och prognos

Under 2015 registrerades drygt 4000 nya fall av lungcancer i det svenska Cancerregistret (2). Fallen var jämnt fördelade mellan könen, och lungcancer var hos både män och kvinnor den 4:e vanligaste cancerformen, med prostata- respektive bröstcancer som vanligaste cancerform hos män respektive kvinnor, följt av coloncancer och hudcancer/melanom. Den åldersstandardiserade incidensen var 38,8 x 10-5 bland män och 36,8 x 10-5 bland kvinnor.

Under samma år rapporterades till det svenska Dödsorsaksregistret drygt 3600 dödsfall till följd av lungcancer (3). Rapporterna gäller dock olika, inte helt överlappande populationer, och båda registren sannolikt är behäftade med olika typer av rapporteringsbias. Man kan bl.a. misstänka att kliniskt diagnostiserade fall av lungcancer är underrapporterade till Cancerregistret, och att den faktiska incidensen överstiger den redovisade (4). Icke desto mindre är prognosen vid lungcancer generellt dålig. Den förväntade relativa 5-årsöverlevnaden efter diagnos är idag ca 16,5 % i Sverige (13,6 % hos män; 19,4 % hos kvinnor) (5), vilket gör lungcancer till den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män och kvinnor sammantagna, såväl i Sverige som i större delen av övriga västvärlden. Prostatacancer är fortfarande en något vanligare angiven dödsorsak hos män i Sverige, medan lungcancer sedan 2005 har passerat bröstcancer som vanligaste cancerrelaterade dödsorsak hos kvinnor (3). Ökningen av lungcancerdödlighet bland kvinnor verkar dock plana av efter 2009 (Fig 2.2), något man kanske får tolka med viss försiktighet tills vi sett rapportering över längre tid.

Incidensen av lungcancer ökar med stigande ålder (Fig 2.1). Medianålder vid insjuknade ligger kring 69 år (m 70, k 68). Enstaka fall rapporteras i åldrarna 20-30 år men endast 0,6 % är yngre än 40 år vid diagnos. I åldersklasser upp till 69 år är lungcancerincidensen högre bland kvinnor, medan männen fortfarande är i övervikt i de högre åldersklasserna.

Prevalensen av lungcancer i Sverige, dvs antalet individer som vid en viss tidpunkt lever med diagnosen, anges vid utgången av 2011 vara ca 5400 fall (m 2444, k 2993) om man räknar diagnosdatum 5 år tillbaka i tiden, och totalt ca 8400 fall (m 3712, k 4723) oaktat diagnosdatum (5). Många av dessa är dock sannolikt botade från sin lungcancer.

Prognosen vid lungcancer beror, liksom vid andra maligna sjukdomar, på en rad kliniska och tumörrelaterade faktorer. Två av de viktigaste kliniska prognosfaktorerna vid lungcancer är tumörstadium och patientens performance status, men även kön (se ovan), ålder, tumörtyp, val av behandling och en rad tumörbiologiska egenskaper har prognostisk betydelse.

Sett över längre tid har prognosen vid lungcancer trots allt förbättrats något. Hos patienter som fick diagnosen under 1960-talet var den förväntade 5-årsöverlevnaden <5 % och nästan helt begränsad till fall som kunde opereras. I en västsvenskt populationsbaserad studie av 3285 konsekutiva lungcancerfall med diagnos under perioden 1976-85 var den observerade 5-årsöverlevnaden 8,3 %. Dagens förväntade långtidsöverlevnad kring 16 % innebär i relativa tal nästan en tredubbelt förbättrad långtidsprognos under 50 år, men är i absoluta tal nedslående, särskilt som den sannolikt till viss del kan tillskrivas den ökande andelen kvinnor med lungcancer, och till mindre del terapeutiska framsteg. En liten andel av den förbättrade långtidsöverlevnaden kan dock tillskrivas modern radioterapi, medan ett breddinförande av kemoterapi och modern läkemedelsbehandling fr.a. har påverkat 1-, 2- och 3-årsöverlevnaden i gynnsam riktning.

Fig. 2.1 – Incidens av lungcancer (antal fall/100 000) i Sverige 2013–15, per åldersklass

2.2 Förekomst över tiden

Incidensen av lungcancer har under de senaste 50 åren sett olika ut bland män och kvinnor. Bland män sågs en kontinuerlig ökning fram till mitten av 1970-talet. Därefter vände kurvan och sedan början av 80-talet har den incidensen av lungcancer bland män successivt minskat (Fig 2.2). Den genomsnittliga årliga förändringen är de senaste 20 åren -0,4 %, och de senaste 10 åren –0,9 %. Trenden bland kvinnor är en kontinuerlig ökning av incidensen sedan Cancerregistret inrättades 1958. De senaste 20 åren är den genomsnittliga förändringen +2,8 %, och de senaste 10 åren +1,1 %. Den åldersstandardiserade incidensen av lungcancer är fortfarande något högre bland män än bland kvinnor, men skillnaden minskar således över tiden. Olikheter i incidensutveckling bland män och kvinnor kan i huvudsak härledas till könsrelaterade skillnader i rökvanor under 1900-talet, då tobaksrökning efter hand blev allt vanligare bland kvinnor, och tidigare minskade bland män.

Fig. 2.2 – Incidens och mortalitet av Lungcancer i Sverige 1970-2015

Antalet rapporterade fall av lungcancer (till skillnad från åldersstandardiserad incidens) har under de senaste 15 åren varit tämligen konstant hos män, men ökat hos kvinnor (Fig 2.3). Den genomsnittliga årliga förändringen sista 15-årsperioden är +0,8 % bland män och +3,6 % bland kvinnor, vilket sammantaget ger i genomsnitt 2 % fler fall per år. Över en 15-årsperiod ser vi därför ca 30 % fler fall av lungcancer i sjukvården, där kvinnorna står för större delen av ökningen.

Fig. 2.3 – Antal nya fall av lungcancer i Sverige 1999-2015 

2.3 Internationellt perspektiv

I ett internationellt perspektiv är förekomsten av lungcancer i Sverige relativt låg. Den i relation till världspopulationen åldersstandardiserade incidensen var 2015 endast 18,6 x 10-5 bland män, och 19,0 x 10-5 bland kvinnor (2).

I Europeiska Unionen (27 länder) insjuknar årligen ca 300 000 individer i lungcancer (6). Den åldersstandardiserade incidensen var 2012 44,1 fall per 100 000 (män 66,3, kvinnor 26,1). Bland svenska män är såväl incidens som mortalitet den lägsta i hela Europa, där Ungern toppar listan, följt av Polen och flera balkanländer (Fig 2.4). Bland de övriga nordiska länderna ligger Island och Finland bäst till, medan Danmark har den högsta förekomsten (nära EU-genomsnittet). För kvinnorna ser bilden något dystrare ut, här ligger Sverige över EU-genomsnittet för incidens och mortalitet på en Europalista som toppas av Danmark (Fig 2.5).

I USA insjuknar årligen ca 220 000 individer i lungcancer, som också uppges vara den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos både män och kvinnor. Den relativa 5-årsöverlevnaden anges till 18,7% (män 15,9 %, kvinnor 22,0 %) (7).

I Kina, som har en snabbt växande ekonomi och i många avseenden idag efterliknar västvärlden i livsstilsuttryck, inklusive rökvanor, kan man se en kraftig ökning av lungcancer. Antalet dödsfall i lungcancer har under en 30-årsperiod ökat med nästan 500 % (8), och har med fler än 300 000 dödsfall årligen passerat ventrikelcancer som vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Av Kinas gigantiska population på ca 1,3 miljarder invånare är 350 miljoner rökare och ca 540 miljoner är passiva rökare. Dessa siffror pekar på en tragisk utveckling av lungcancerförekomsten även de följande 30 åren.

Människan verkar inte lära av vare sig egna eller andras misstag.

Fig. 2.4 – Incidens och mortalitet i lungcancer 2012 inom Europa, män.

Fig. 2.5 – Incidens och mortalitet i lungcancer 2012 inom Europa, kvinnor.