Nya arbetssätt kortade väntelista med 75%

Intervju med processledarna för lungcancerprocessen region Stockholm Gotland, Marie Svensson, samordnande kontaktsjuksköterska och Gunnar Wagenius, överläkare.

Med Sveriges längsta vårdkö till nybesök startade Lungonkologiskt centrum Karolinska Solna-Huddinge (LOC) ett förändringsprojekt hösten 2019 med stöd av RCC Stockholm Gotland. Kärnan i de nya arbetssätten som jobbats fram och som nu testas är renodlade arbetsuppgifter för professionerna. Något som redan halvvägs in i projektet visat sig vara framgångsrikt och som skapar en bättre arbetsmiljö.

I korthet innebär den nya organiseringen att två utbildningsläkare ansvarar för alla kontrollbesök av patienterna. Underläkarna handleds av en senior onkolog – resursläkare – som även fungerar som ett tillgängligt bollplank för kontaktsjuksköterskorna och för andra interna eller externa förfrågningar gällande onkologiska frågor. Dessutom är en specialistlungläkare dedikerad för bedömning av de 20-talet dagliga inkomna remisserna, samt tillgänglig för att besvara lungmedicinska frågor– remissbedömaren.

Från dubbeljobb till avgränsade arbetsuppgifter

Under de senaste 15 åren har incidensen och prevalensen för lungcancer ökat, och antalet nya fall har stigit med 40 procent. Enligt SVF ska 80 procent av patienterna få komma på nybesök inom 5 dagar. Men för LOC, som tar emot cirka 800 patienter om året, har detta tagit 20-22 dagar.

- Det har varit en stor utmaning för oss att uppnå SVF:s ledtider. Alla jobbade på, gjorde sitt bästa, men det mycket dubbeljobb. Det blev till slut svårt att locka ST-läkare till klinkern eftersom vi inte hade tid att vägleda och stötta dem, berättar Gunnar Wagenius, överläkare på LOC.

I förändringsarbetet har alla enheter och roller i processen har fått analysera och skruva på sin del av verksamheten. Insikter och idéer har sedan delats på projektledningsmötena. Arbetet har gett inspiration men också tätare samarbeten mellan rollerna som nu blivit mer avgränsade och där med mer tydliga.

- Navet i vårt förändringsarbete är SVF-koordinatorerna. De har överblicken och har hittat osynliga flaskhalsar som vi kanske inte förväntade oss. Att kontinuerligt mäta, utvärdera och justera har varit vägen framåt, säger Marie Svensson, processledare och samordnande kontaktsjuksköterska på RCC SG.

Påverkbara ledtider i vårdförloppen minskat 24 dagar

Med den nya organiseringen har LOC på sex månader (september 2019 till och med mars 2020) lyckats minska de ledtider som man exklusivt kan påverka helt på egen hand med 24 dagar. Väntelistan på antalet patienter som väntar på återbesök har minskat med 75 procent från 341 patienter till 87 patienter.

Patienterna är nöjda med minskade väntetider för utredning och onkologikomptensen för alla i behandling. Det man däremot önskar är att få träffa ”sin” onkolog, vilket med den nya organiseringen är svårare. Den fasta vårdkontakten är kontaktssjuksköterskorna men vid svåra beslut/samtal bokas alltid samma onkolog in.

- Vi har haft ett bra samarbete med Lungcancerföreningen som hjälpt oss i arbetet med att skapa trygghet för patienterna i det nya arbetssättet. Vi kommer fortsätta att jobba med kommunikationen om detta till patienterna och bli än tydligare i kallelserna, berättar Marie Svensson.

Utvecklingspotential

Utöver statistik har projektet även intervjuat de olika involverade professioner kring vad förändringarna har bidragit med och vad som ytterligare behöver vidareutvecklas.

- Att renodla arbetsuppgifterna har varit mycket positivt och framförallt kontaktsjuksköterskorna och utbildningsläkarna upplever ett ökat stöd. Såklart finns det förbättringspotential på några områden, men förändring är nu normalläge och vi skruvar hela tiden på verksamheten. Vi ska korta ledtiderna ytterligare. För nästa fas i projektet sneglar vi nu på att testa Manchester-metoden som innebär ett förstärkt samarbete mellan röntgen, patologen och Lungonkologisktcentrum avslutar Gunnar Wagenius.