Till regionspecifikt innehåll

Lung- och lungsäckscancer

I Sverige drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer varje år. Sjukdomen har de senaste decennierna minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta patienterna är 69 år eller äldre. Färre än fem procent är under 50 år vid diagnos.

Den totala femåröverlevnaden för lungcancer är 16 procent. Omkring 3500 personer dör i lungcancer som är den cancerformen som tar flest liv i Sverige.

Lungcancer delas in i två huvudgrupper, icke småcellig respektive småcellig lungcancer. Den icke småcelliga utgör cirka 80 procent och den småcelliga cirka 15 procent.

Dagens lungcancerpatienter omhändertas med bättre diagnos- och behandlingsmetoder. Patienter med icke småcellig lungcancer erbjuds helt nya behandlingar med bland annat EGFR-tyrosinkinashämmare, ALK-hämmare och antikropp mot blodkärlstillväxtfaktorn VEGF. Idag finns det möjlighet för EGFR-testning på alla sjukhus i Sverige.  

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Lung- och lungsäckscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom lung- och lungsäckscancer.

Läs mer via länken nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Regional tillämpning av vårdprogrammet för lungcancer i norra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Riktlinjerna har tagits fram av den sjukvårdsregionala processgruppen för lungcancer.

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer i norra sjukvårdsregionen 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om lungcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om lungcancer.

Bilaga 2M Regional cancerplan lungcancer (pdf)

Sjukvårdsregionala processledare

Annelie Behndig

processledare, överläkare lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus

Mikael Johansson

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Screeningen igång och covid-anpassad

RSSL tog beslut i maj att successivt återstarta screeningprogrammen för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer. Covid-19-pandemin fortsätter att påverka. Inom cellprovtagningen ska besöken ske på bokade tider istället för som tidigare på drop-in. Inom bröstcancerscreeningen bokas kvinnorna glesare för att minska risken för smitta.

Status cancerscreening 1 sep 2020

Ett utvecklingsprojekt startades i början av 2020 med fokus på sekundärprevention genom lungcancerscreening, och primärprevention genom rökavvänjningsstöd. I en inledande förstudie har 6 000 kvinnor över 50 år som samtidigt kallas till mammografi, fått enkäter om rökvanor samt intresse för rökavvänjningsstöd och lågdos datortomografi.  

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lungcancer

Regionala processledare

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Marie Svensson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

.

Regionala patientprocessledare

Maria Planck

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes Universitetssjukhus

 

 

 

Jaroslaw Kosieradzki

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regional processledare

Anna Fyrenius

överläkare

lungmedicinska kliniken, Region Östergötland

Regional vårdprocess lung- och lungsäckscancer

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med lung- och lungsäckscancer i Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Viktiga områden i förbättringsarbetet är: 

 • Kortare ledtid för utredning och behandling. 
 • Ordnat införande av nya cancerläkemedel.
 • Utveckling av regionala multidisciplinära behandlingskonferenser.
 • Uppdatering av nationella riktlinjer för lungcancervård.
 • Utveckling av och rapportering till nationellt lungcancerregister för kvalitetssäkring av vården.
 • Framtagande av Min vårdplan. 

Utredning och behandling i västra sjukvårdsregionen

Utredning av lungcancer sker på de lungmedicinska enheterna på alla de större sjukhusen i Västra sjukvårdsregionen, även om vissa moment utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Samtliga utredande enheter kan också ge behandling med cancerläkemedel, som idag omfattar målriktad terapi, immunterapi och cytostatika. Operation sker enbart på SU, medan strålbehandling kan ges även på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Regionala processägare

porträtt

Jan Nyman

regional processägare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regional omvårdnadsordförande

Marika Markkula

regional omvårdnadsordförande lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Catarina Åsberg

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Patientrepresentanter

Ing-Marie Magnusson

Patient/närståendeföreträdare

 

Leine Persson

Patient/närståendeföreträdare