Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional Min vårdplan för cancer i gallgångar och gallblåsa

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Framsida
Innehållsförteckning
Flik 1 Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Flik 2 Mötet med vården
Mötet med vården
Flik 3 Cancerrehabilitering och egenvård
Att få ett cancerbesked
Cancerrehabilitering
Patientföreningar
Flik 4 Levnadsvanor
Matvanor
Fysisk aktivitet
Alkohol
Tobaksbruk
Flik 5 Egenvårdsråd
Smärta
Viktminskning och svårigheter att äta
Illamående
Gaser och bullrig mage
Förstoppning
Diarré
Muntorrhet och ont i munnen
Sömnsvårigheter
Trötthet vid cancer- Fatigue
Kognitiva förändringar - att lära, minnas och förstå
Stresshantering – Mindfullness
Närhet och sexualitet
Att tänka på vid cytostatikabehandling
Hud och slemhinnor vid cytostatikabehandling
Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling
Känselrubbningar – neuropati
Ökad blodningsrisk och risk för blodpropp vid cytostatikabehandling
Flik 6 Känslomässigt och psykosocialt stöd
Ångest
Att vara närstående
Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående
Att prata med barn
Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna
Flik 7 Utredning
Standardiserat vårdförlopp
Flik 8 Undersökningar och provtagningar
Vävnadsprov – biopsi
Flik 9 Diagnos
Om cancer
Cancer i gallblåsa och gallgångar
Flik 10 Behandling
Så beslutas om min behandling
Undersökning och behandling av gallgångarna – ERCP
Utredning av lever inför operation
Operation vid cancer i gallblåsa och gallgångar
Titthålsoperation i buken – Laparoskopi
Ryggbedövning
Sövning – narkos
Cytostatikabehandling
Komplementär och alternativ medicin – KAM
Palliativ behandling
Sjukvård i hemmet
Övergripande förlopp vid behandling av cancer i gallblåsa och gallgångar
Flik 11 Uppföljning och nästa steg
Uppföljning
Flik 12 Praktiska råd
Praktiska råd
Flik 13 Mina rättigheter som patient
Mina rättigheter som patient

Vid behov
Arbetsprov
Att lämna blodprov
Central venkateter – CVK
Kvarliggande urinkateter genom urinröret
Magnetkameraundersökning – MR
Perifer inlagd central venkateter – PICC-line
Perifer venkatete – PVK
Skiktröntgen – Datortomografi DT
Spirometri
Subkutan venport – SVP
Ultraljudsundersökning