Till regionspecifikt innehåll

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär levercancer och 350 fall av cancer i gallblåsan och gallvägarna i Sverige. Det är även vanligt att patienter med andra cancerdiagnoser får metastaser i levern – betydligt fler än de som har primär levercancer.

Primär levercancer är vanligare bland äldre och kirurgi används i huvudsak i kurativt syfte. Den totala femårsöverlevnaden är 25 procent. Levercancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Tumören upptäcks ibland då levern undersöks på grund av ökad risk för cancer vid underliggande leversjukdom. Symptomen kommer ofta i ett sent skede och kan till exempel vara diffusa smärtor i buken, illamående, trötthet och viktnedgång.

Om cancern kan opereras och inte har spridit sig utanför levern överlever de flesta. I vissa fall ges livsförlängande behandling i form av cellgifter, som ges som kemoembolisering direkt in i levern, eller som medicinsk behandling. 

Cancer i gallblåsa är vanligare bland kvinnor och upptäcks ibland i samband med att gallblåsan tas bort på grund av gallstenssjukdom. Cancer i gallvägarna är vanligare bland män, och vanliga symptom för både cancer i gallblåsa och gallgång är smärtor i buken, viktnedgång och gulsot i de fall cancern täpper igen gallgångarna.

Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi. Kirurgi som syftar till en botande behandling är ofta omfattande. Det kan innebära att man opererar bort delar av levern, gallvägar och närliggande lymfkörtlar. Eftersom enbart en mindre andel kan behandlas med kurativ intention är femårsöverlevnaden under 20 procent. Liksom vid levercancer är 75 procent av dem som insjuknar 65 år eller äldre.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lever-gallaprocessen

Regional processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm Gotland

.

Regionala patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

 

 

Margareta Heby

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av gallvägscancer:

GOSÖ 2019-03-01 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom lever-, gallvägs- och gallblåsecancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Förbättrad uppföljning (surveillance) av patienter som har en underliggande leversjukdom som ökar risken för cancer.
 • Deltar i arbetet med att ta fram ett nationellt vårdprogram för gallvägscancer. 
 • Deltar i validering och uppföljning av täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret. 
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Ny regional medicinsk riktlinje. 
 • Analys och dialogmöten för att korta ledtider.

Utredning och behandling i västra sjukvårdsregionen

Misstänkt cancer i lever- gallvägar och gallblåsa utreds vid sjukhusen i regionen. Behandling beslutas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK). All kirurgi är koncentrerad till transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även onkologisk behandling i form av kemoembolisering ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Regional processägare

porträtt

Magnus Rizell

regional processägare levercancer, leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Patientrepresentant

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare