Vårdgivare

Listan nedan redogör för de vanligaste vårdgivarna i vårdkedjan hjärntumör i Region Stockholm. Utöver de vårdgivare som listas ovan tillkommer vårdgivare som är generella för alla patienter, exempelvis primärvård och kommunal omsorg. Även andra vårdgivare kan vara aktuella för enskilda patienter.Akutvård

För patienter med malign hjärntumör sker främst på patientens närmaste akutsjukhus, vanligtvis inom neurologi. Om patienten har behov neurokirurgisk vård eller särskilda symtom som kräver vård från specialistteam inom neuroonkologi, sker den akuta vården på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Akutsjukhus, Vårdgivarguiden, Region Stockholm

Cancervårdande specialistvård

Den neuroonkologiska specialistvården är samlad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna inom Tema Hjärta Kärl och Neuro vilket består av neurokirurgi, onkologi och neurologi.

Neurokirurgin ansvarar för vård, utredning och rehabilitering i anslutning till operativa ingrepp. Öppenvården sker på den neurokirurgiska mottagningen.

Onkologin och neurologin ansvarar för vård, utredning och rehabilitering när patienten är under neuroonkologisk behandling. Öppenvården sker på neurologimottagningen och kallas neuroonkologisk mottagning.

Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset


Det neuroonkologiska teamet utgörs av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från neurokirurgi, neurologi och onkologi, men även radiologer, patologer, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Multidisciplinär konferens (MDK), som främst inriktas på utredning och behandling, sker måndagar och torsdagar klockan 13.30. Teamkonferens, som främst inriktas på vård och rehabilitering, sker tisdagar klockan 9.15.

Neuroonkologiska teamet, Karolinska Universitetssjukhuset

Neurorehabilitering

Specialiserad neurologisk rehabilitering ger intensifierad och strukturerad multiprofessionell rehabilitering under en sammanhållen period. Det multidisciplinerade teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och logopeder.

Remiss från slutenvård krävs.

Den specialiserade neurologiska rehabiliteringen erbjuds i slutenvård och i öppenvård. Det är vanligt att patienter med hjärntumör får den specialiserade slutenvårdsrehabiliterinng efter neurokirurgiskt ingrepp eller annan akutsjukhusvård. Patienten kan också erbjudas att få specialiserad neurologisk rehabilitering i öppenvård.
Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering, Vårdgivarguiden, Region Stockholm

Neuroteam – primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering erbjuder hemrehabilitering för olika diagnoser från olika professioner. Det vanligaste är att patienter med malign hjärntumör får hjälp av ett Neuroteam.

Neuroteam är teambaserad rehabilitering för patienter med olika neurologiska diagnoser, där hjärntumör är en. Det multidisciplinära teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och logoped. Neuroteamet är en vanlig del av vårdkedjan för patienter med hjärntumör. Patienten ansluts ofta efter avslutad specialiserad neurologisk rehabilitering, men det är inte ett krav. Rehabiliteringens längd baseras på patientens behov.

Remiss krävs från slutenvård, specialistteam inom neurologi eller specialiserad rehabilitering.
Neuroteam, Vårdgivarguiden, Region Stockholm

Palliativ vård

Specialiserad palliativ vård finns i två vårdformer. Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, och palliativ slutenvård. För de flesta patienter med hjärntumör kommer specialiserad palliativ vård bli en dela av vårdkedjan.

Avancerad slutenvård i hemmet, ASIH, är ett komplement eller alternativ till slutenvården, i hemmet, när den basala hemsjukvården inte räcker till. ASIH erbjuds till patienter med allvarliga sjukdomar och komplexa behov. ASIH består av ett multidisciplinärt team med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och logoped. Vården ges dygnet runt. Vårdlängden baseras på patientens behov. Det finns en särskild rutin för patienter inskrivna i ASIH som har behov av insatser från Neuroteam.
Särskild rutin för ASIH vid konsulation av neuroteam, Vårdgivarguiden

Remiss krävs från specialistsjukvård eller slutenvård.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, Vårdgivarguiden, Region Stockholm

Specialiserad Palliativ slutenvård, SPSV innebär specialiserad slutenvård i livets slutskede med avancerad symtomlindring. Vården är multidisciplinär och består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och logoped.

Remiss krävs från slutenvård eller ASIH.

Specialiserad palliativ slutenvård, SPSV, Vårdgivarguiden, Region Stockholm