Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientformation gällande tumörer i hjärna och ryggmärg i Min vårdplan

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Informationsmaterial till patientpärm

Materialet är framtaget för att fungera i hela Västra sjukvårdsregionen. Textmaterialet får användas fritt, men bilderna får inte spridas utanför Västra sjukvårdsregionen av upphovsrättsliga skäl. Väljer ni att göra ändringar i materialet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Det finns olika typer av tumörer i hjärna och ryggmärg och de skiljer sig åt på olika sätt. Därför är patientinformationen utformad som en pärm, där vårdgivaren kan sätta in de informationsblad som är aktuella för varje patients diagnos och situation. Bladen kan kompletteras med lokal information från respektive sjukhus. 

Innehållet i pärmen är framtaget av läkare, sjuksköterskor och kurator som på olika sätt kan ha del i vården av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, i samarbete med representanter för Svenska Hjärntumörföreningen.

Generell information till alla patienter

Min Vårdplan CNS

Individuell information

2. Kontaktuppgifter

Neurologimottagningen, Sahlgrenska
Sahlgrenska, Videomöten
Geriatrikmottagningen, Kungälv
Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Skövde
Skövde, Öppen retur

3. Utredning

Skiktröntgen/DT datortomografi
PET-kameraundersökning (FET-PET)
Att lämna blodprov

4. Min diagnos

Ependymom
Gangliogliom
Astrocytom grad I-II
Astrocytom grad III-IV
Meningiom
Oligodendrogliom
Medulloblastom och andra embryonala tumörer i centrala nervsystemet
Mindre vanliga tumörer i centrala nervsystemet
Epilepsi

5. Min behandling

Kirurgisk behandling - Inför operation
Kirurgisk behandling - På sjukhuset
Kirurgisk behandling - Efter operation
Kirurgisk behandling - Efter utskrivning eller överflyttning till annat sjukhus

Onkologisk behandling - Olika onkologiska behandlingsmöjligheter
Onkologisk behandling – Cytostatikabehandling
Onkologisk behandling - Att tänka på när du fått cytostatika
Onkologisk behandling – Strålbehandling

Att delta i en forskningsstudie

Medicinsk utrustning – CVK
Medicinsk utrustning - SVP
Medicinsk utrustning - PICC-LINE
Medicinsk utrustning - PVK

Tumor treating fields (TTFields)/Optune

6. Symtom, biverkningar och egenvårdsråd

Levnadsvanor – Rökning
Levnadsvanor – Alkohol

Egenvårdsråd – Vad är egenvårdsråd?
Egenvårdsråd – Diarré
Egenvårdsråd – Förstoppning
Egenvårdsråd – Hud och slemhinnor
Egenvårdsråd – Håravfall
Egenvårdsråd – Illamående
Egenvårdsråd – Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling
Egenvårdsråd – Långtidsbehandling med kortison
Egenvårdsråd – Känselrubbning/neuropati
Egenvårdsråd – Muntorrhet
Egenvårdsråd – Smärta
Egenvårdsråd - Sömnsvårigheter
Egenvårdsråd - Ångest

7. Känslomässigt och socialt stöd

Ångest
Stresshantering och mindfulness

8. Närstående

Att prata med barn om sjukdom
Stöd riktat till barn, unga och unga vuxna

9. Sjukskrivning, ekonomi och stöd i vardagen

Högkostnadsskydd
Närståendepenning
Vapeninnehav och vapenlicens
Tandvård
Tolk

10. Uppföljning

Efter behandlingen

11. Mina rättigheter och synpunkter

Vårdgaranti
Ersättning vid skada

Kontakt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst