Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Min vårdplan - Gynekologisk cancer

Min vårdplan för gynekologisk cancer är framtagen för patienter med gynekologisk cancer och deras närstående. Region Stockholm och Region Gotland använder informationsmaterialet nedan.

Syftet med materialet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper.
  2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
  3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
  4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via Office Depot.  För beställning av vita hårda pärmar, 16 mm,  2,50 kr/st. Beställ: Logistic art.nr 81548.

Här finns även materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut.

Flik 1 och 3: Min Vårdplan och kontaktuppgifter

Äggstockscancer

Livmoderhalscancer

Livmoderkroppscancer

Vulvacancer

Trofoblastsjukdom

Gemensam information 

Flik 4: Min behandling operation

Anatomiska bilder

Ileostomi

Kolostomi

Urostomi

Information från Fysioterapeut

Sluta röka

Flik 5: Efter operation

Flik 6: Läkemedel och centrala infarter

CVK

CVK lång

PICC line

Subcutan venport

Flik 7: Symtom, biverkningar och egenvård

Fatigue

Illamående

Kostråd

Smärta

Oro och nedstämdhet

Risk för lymfödem

Flik 8: Cancerrehabilitering

Flik 9: Onkologisk behandling

Cytostatika

Hormonell cancerbehandling

Målsökande behandling

Strålbehandling

Flik 10: Sexualitet och fertilitet

Sexualitet

Fertilitet

Flik 11: Närstående

Flik 12: Andra vårdformer

- Palliativ vård

Flik 13: Forskning och kvalitetsregister

Flik 14: Ekonomi och sjukskrivning

Flik 15: Patientföreningar och stödorganiskationer

Flik 16: Patienträttigheter och patientsynpunkter

Materialet är producerat och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med gynekologisk cancer i Stockholm och på Gotland. 

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Skriv ut

Materialet finns i A5 format som du kan skriva ut. Gå till Arkiv, Skriv ut, välj Häfte och utskrift på båda sidor. Se hur du gör nedan.