Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Min vårdplan - Gynekologisk cancer

Min vårdplan för gynekologisk cancer är framtagen för patienter med gynekologisk cancer och deras närstående. Region Stockholm och Region Gotland använder informationsmaterialet nedan.

Syftet med materialet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A5. Välj hålat papper.
  2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
  3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
  4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via Office Depot.  För beställning av vita hårda pärmar, 16 mm,  2,50 kr/st. Beställ: Logistic art.nr 81548.

Här finns även materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut.

Framsida

Innehållsförteckning

Flik 1 Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter, Stockholm

Kontaktuppgifter, Gotland

Akut bedömningsenhet Tema Cancer

Medicinsk behandlingsavdelning Bäckencancer

Vårdavdelning Bäckenkirurgi 7

Vårdavdelning Bäckenkirurgi 8

Flik 2 Mötet med vården

Mötet med vården

Flik 3 Cancerrehabilitering och egenvård

Cancerrehabilitering

Min rehabiliteringsplan

Fysisk aktivitet en del av din cancerrehabilitering 

Rehabilitering efter operation och behandling, Stockholm

Rehabilitering efter operation och behandling, Gotland

Flik 4 Levnadsvanor

Alkohol

Fysisk aktivitet

Matvanor

Kostråd- energirik kost

Solvanor

Tobaksbruk

Flik 5 Egenvårdsråd

Diarrè

Förstoppning

Gaser och bullrig mage

Hand- och fotsyndrom (HFS) och hud och nagelpåverkan

Hormonförändringar

Hud och slemhinnor- vid cytostatikabehandling

Hud och slemhinnor- vid strålbehandling

Håravfall

Illamående

Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling

Kognitiva förändringar- att lära, minnas och förstå

Kännselrubbningar - neuropati

Lymfödem - behandling och egenvård

Lymfödem - förebyggande råd

Muntorrhet och ont i munnen

Närhet och sexualitet

Sexualitet efter behandling mot äggstocks-, livmoderhals- och livmoderkroppscancer

Smärta

Kolostomi

Ileostomi

Urostomi

Sömnsvårigheter

Trötthet vid cancer- Fatigue

Ökad blödningsrisk och risk för blodpropp vid cytostatikabehandling

Flik 6 Känslomässigt och psykosocialt stöd

Att få ett cancerbesked

Ångest

Stresshantering- Mindfulness

Att vara närstående

Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående

Patientföreningar

Att prata med barn

Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna, Stockholm

Stöd riktat till barn, ungdomar och unga vuxna, Gotland

Flik 7 Utredning

Utredning

Flik 8 Undersökning och provtagning

Cell-och vävnadsprov

Gynekologisk undersökning i narkos

Gastroskopi

Magnetkameraundersökning

PET-kameraundersökning

Skelettscintigrafi

Skiktröntgen - DT datortomografi

Ultraljudsundersökning

Flik 9 Diagnos

Om cancer

Livmoderhalscancer

Livmoderkroppscancer

Trofoblastsjukdom

Vulvacancer

Äggstockscancer

Flik 10 Behandling

Så beslutas om min behandling

Cytostatika

Cytostatikabehandling

Blodprov vid cytostatikabehandling

Att tänka på vid cytostatikabehandling

Cytostatika BEP

Cytostatika Cisplatin, veckovis

Cytostatika Cisplatin

Cytostatika Cisplatin-Etoposid (CisEto)

Cytostatika Cyklofosfamid

Cytostatika Daktinomycin

Cytostatika Doxorubicin

Cytostatika EMA (CNS)-CO

Cytostatika EMA (CNS)-EP

Cytostatika EMA-COa

Cytostatika EMA-COb

Cytostatika EP Trofoblast

Cytostatika EP-EMA

Cytostatika Epirubicin

Cytostatika Gemzar

Cytostatika Ifosfamid

Cytostatika Karboplatin

Cytostatika LipDox

Cytostatika MTX-FA

Cytostatika Paklitaxel

Cytostatika Paklitaxel, veckovis

Cytostatika Sendoxan, tablett

Cytostatika Taxotere

Cytostatika Topotecan eller Hycamtin

Cytostatika Trabectedin

Cytostatika Vepesid, kapsel

Målsökande behandling

Målsökande behandling

Bevacizumab (Bev)

Lynparza (Olaparib), kapsel

Lynparza (Olaparib), tablett

Zejula (Niraparib), kapsel

Antihormonell behandling

Antihormonell behandling - Endokrin behandling

Strålbehandling

Strålbehandling

Inre strålbehandling, brachyterapi

Yttre strålbehandling

Yttre och inre strålbehandling i kombination med Cisplatin

Yttre strålbehandling i kombination med Cisplatin

Vaginalstav

Sövning-Narkos

Ryggbedövning

Robotassisterad titthålsoperation

Livmoderhalscancer, öppen kirurgi

Livmoderhalscancer, robotassisterad titthålsoperation

Livmoderkroppscancer, öppen kirurgi

Livmoderkroppscancer, robotassisterad titthålsoperation

Operation vid vulvacancer

Äggstockscancer, öppen kirurgi

Misstänkt äggstockstumör, cysta

Fysisk aktivitet inför och i samband med operation

Fysisk aktivitet efter operation

Träning av muskler i bäckenbotten

Träning med vaginalstav efter operation i vulva

Råd vid postoperativa ödem efter gynekologisk operation

Sentinel node

Till dig som opererat bort lymfkörtlar vid gynekologisk operation

Kostråd i samband med operation

Problem med urin och avföring efter operation

Behandling med Kortison

Andra vårdformer, Stockholm

Andra vårdformer, Gotland

Palliativ vård

Fertilitet

Komplementär och alternativ medicin-KAM

Central venkateter-CVK

Perifer inlagd central kateter-PICC line

Subkutan venport-SVP

Kvarliggande urinkateter genom huden-Suprapubisk kateter

Kvarliggande urinkateter genom urinröret

Tappningskateter eller engångskateter

Flik 11 Uppföljning och nästa steg

Uppföljning

Uppföljning Sena biverkningar av strålbehandling

Uppföljning Livet efter behandlingen

Flik 12 Praktiska råd

Praktiska råd, Stockholm

Praktiska råd, Gotland

Flik 13 Mina rättigheter som patient

Mina rättigheter som patient

 

Materialet är producerat och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med gynekologisk cancer i Stockholm och på Gotland. 

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Skriv ut

Materialet finns i A5 format som du kan skriva ut. Gå till Arkiv, Skriv ut, välj Häfte och utskrift på båda sidor. Se hur du gör nedan.