Ledtider i realtid livmoderkroppscancer

I Region Stockholm kan du jämföra ledtider nära nog i realtid på sjukhusnivå. Data kommer ur befintliga vårdadministrativa system och är ett komplement till kvalitetsregistrens rapporter och öppna jämförelser. 

Ledtidsmätningen omfattar endast nyinsjuknade patienter som tillhör Region Stockholm. Patient som inte registrerats för livmoderkroppscancer under föregående tre år betraktas som nyinsjuknad.

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/ endometriecancer) uppstår i slemhinnan i livmodern.

Medianledtid från diagnos till operation för Region Stockholms alla sjukhus

2017 - 2020 till och med maj

Endometrium totalt

 

Det nationella vårdprogrammet för endometriecancer ställer krav på utredning och kirurgi. Den tid som rekommenderas från diagnos till operation är 35 dagar. Detta mått motsvarar vad som redovisas i ovanstående diagram.

Endometriecancer är en av diagnoserna i den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp vilken har som ett primärt mål att minska patienternas väntetid på utredning och behandling. Där skärps kraven på ledtider ytterligare och den ledtid som rekommenderas är 32 dagar från välgrundad misstanke till operation.

Av diagrammet framgår att det skett en klar utveckling mot minskade ledtider över de år då mätningarna genomförts. Den tendens till längre ledtider som noterats i inledningen av 2017 har brutits under andra halvåret. Enligt ledningen för tumörkirurgin vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna (ensamutförare av denna behandling) har man under denna period lagt extra resurser på att arbeta bort de köer som funnits.

 

2018 - 2020 till och med maj

Endometrium halvår

I detta diagram jämför vi ledtiderna under de senaste månaderna med motsvarande period föregående år. Det ger oss en aktuell bild av hur ledtiderna utvecklas över tid. 

 

Medianledtid från diagnos till operation per grupp avseende inkomst och utbildning

2020 till och med maj

Endometrium mosaic

2019

Endometrium mosaic

2018

2017

Ingen skillnad ses mellan grupperna som är uppdelade efter socioekonomisk grupp, enligt denna uppdelning som bygger på i vilket område patienten bor. Detta är glädjande eftersom en jämlik vård är en fokusfråga för RCC.

Om mosaicgrupperna 

Mosaicgrupp 1: Högst inkomst och utbildning
Mosaicgrupp 2: Medelinkomst och medelutbildning
Mosaicgrupp 3: Lägst inkomst och utbildning