Livmoderkroppscancer

Varje år får cirka 1 400 kvinnor i Sverige livmoderkroppscancer. Sjukdomen kallas även corpuscancer eller endometriecancer. Den relativa femårsöverlevnaden är god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. 

Antalet kvinnor som får cancer i livmodern har ökat de senaste decennierna och livmoderkroppscancer är den gynekologiska cancersjukdom som ökar snabbast i västvärlden.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter från alla sex sjukvårdsregioner i Sverige, tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det första nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer i Sverige fastställdes 2012 och en revidering och uppdatering blev fastställd 2017.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad livmoderkroppscancer 

Relativ överlevnad livmoderkroppscancer per FIGO stadium 

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (läs mer under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderkroppscancer mellan åren 2011-2015, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderkroppscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande

Ålder vid diagnos för patienter med livmoderkroppscancer
Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderkroppscancer i Sverige för åren 2010-2014. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Given primärbehandling per FIGO stadium
Grafen ovan visar kvinnor med livmoderkroppscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2010-2015. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att drygt 70 % (blått) behandlas med enbart kirurgi, cirka 25 % (orange) behandlas med kirurgi i kombination med cellgifter med eller utan strålbehandling och cirka 2% (svart) enbart strålbehandling och 3% (grönt) har avböjt eller inte fått någon behandling. Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln längst till höger märkt X motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017