PROM (Patient Reported Outcome Measures), dvs patientrapporterade utfallsmått, mäter patientens syn på sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention bland annat med avseende på symtom, funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC) insamlar PROM-data sedan 2020. Detta görs för att få kunskap om bröstcancerpatienters självrapporterade hälsa, och hur operation och tilläggsbehandlingar (kemoterapi, endokrin terapi, strålbehandling mm) påverkar denna. Insamlingen av PROM ger oss också möjlighet att följa upp olika enheters vårdresultat och därigenom trygga jämlik vård.

En baslinjemätning görs före start av behandling (informationsbrev med inloggningskod till INCA delas ut av personal på behandlande enhet) och uppföljande enkäter ifylls 6 mån, 12 mån och 3 år efter diagnos (informationsbrev med inloggningskod till INCA utskickas via 1177.se eller till hemadressen). Ifyllda enkätsvar länkas till NKBC.

Enkätfrågorna är frågor från validerade livskvalitetsinstrument (hela moduler), anpassade utefter typ av kirurgi/ given behandling; QLQ c-30, QLQ BR-23, LMC-21, FACT-ES samt Breast-Q.

Variabelbeskrivning

Sidan uppdateras med text och/eller dokument inom kort.

Inklusionskriterier

Sidan uppdateras med text och/eller dokument inom kort.

Informationsblad om PROM till patienter

Informationsblad om patientrapporterade data i Bröstcancerregistret (pdf, öppnas i nytt fönster)