Bröstcentrum

Utveckling av bröstcancervården - pilotprojekt Bröstcancer 4D

1 januari öppnade Stockholms tre nya bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, i Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.

RCCs roll har varit att inom ramen för arbetet med cancerplan och Program 4D driva projektet att utveckla bröstcentrum med syftet att skapa en sammanhållen vårdprocess med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning.

Utveklingsprojektet avslutades i och med öppningen av bröstcentrum. Från och med den 1 januari är respektive sjukhus ansvariga för driften av respektive bröstcentrum.

Uppföljning bröstcentrum

Framöver ansvarar RCC för att etablera en uppföljningsmodell, som utgör ett komplement till den avtalsuppföljning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör, med fokus på vårdens kvalitet där både patientrelaterade och patientrapporterade mått får stor plats.

Den nya organisationen med bröstcentrum har inte införts utan komplikationer – initialt har framför allt Karolinska men även till viss del Södersjukhuset inte klarat av de volymer för klinisk mammografi och screening som estimerats. Detta har Capio S:t Görans Sjukhus lyckats med. Ett intensivt arbete pågår just nu för att komma ikapp när det gäller mammografiundersökningar.

Om bröstcentrum

Bröstcentrum har utformats med patientens fokus som, i enlighet med cancerplanen, även skapar en säkrare väg för patienter genom vården, från screening och diagnostik, via behandling till rehabilitering och uppföljning. Den sammanhållna processen vid bröstcancercentrum inkluderar alla patienter, nyinsjuknande och de som får återfall i sin sjukdom.

Inom bröstcentrumen ges också patienter och närstående möjlighet till delaktighet i vården och i utformningen och utveckling av verksamheten vid bröstcancercentrum.

Sammanhållen vårdprocess

Framtidens vård ska utformas utifrån patientens perspektiv mot en samlad väg genom vården, vilket också kan beskrivas som en sammanhållen vårdprocess. Med denna utgångspunkt har bröstcancerprojektet arbetat med att etablera tre bröstcentrum i enlighet med den modell som presenteras i cancerplanen och i förutsättningarna för program 4D — fyra diagnoser.