Stöd vid information, blodcancer

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Min vårdplan och behandlingsinformation till patienter med blodcancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell. På Karolinska Universitetssjukhuset, Solna erbjuds patienter med blodcancer även Min vårdplan på 1177.

Användning

  1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper (förutom förstasidan, den kommer sitta i plastficka på framsidan av pärmen).
  2. I pärmen kan patienten också sätta in annat material specifikt för deras diagnos och behandling.
  3. Kliniken ansvarar själv för beställning av pärmar och register. För beställning av pärmar ange artikelnummer: WW-881021 i manuella rader. För beställning av register ange artikelnummer: 81505 i ordinarie sortiment.

Min vårdplan - Blodcancer

Här kan du ladda ner varje kapitel för sig:

Förstasida och innehållsförteckning
1. Kontaktuppgifter, Stockholm
1. Kontaktuppgifter, Gotland
2. Min vårdplan
3. Min diagnos
4. Behandling
     - Läkemedel
     - Cytostatika
     - Målsökande behandling
     - Blodtransfusion
     - Strålbehandling
5. Mat, näring och smakförändringar
6. Centrala infarter
     - PICC-line
     - Subkutan SVP
7. Symtom, biverkningar och egenvård, Stockholm 
7. Symtom biverkningar och egenvård, Gotland
8. Cancerrehabilitering, Stockholm
8. Cancerrehabilitering, Gotland
9. Närstående, Stockholm
9. Närstående, Gotland
10. Andra vårdformer, Stockholm
10. Andra vårdformer, Gotland
11. Forskning och kvalitetsregister
12. Kostnader och sjukskrivning, Stockholm
12. Kostnader och sjukskrivning, Gotland
13. Patientföreningar och stödorganisationer, Stockholm
13. Patienföreningar och stödorganisationer, Gotland
14. Patienträttigheter och patientsynpunkter, Stockholm
14. Patienträttigheter och patientsynpunkter, Gotland

Mer information om materialet

Materialet är framtaget och granskat av patientrepresentanter och olika yrkesgrupper som vårdar patienter med blodcancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum.hsf@regionstockholm.se

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan.