MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi

Akut myeloisk leukemi (AML) är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. I Sverige insjuknar varje år cirka 350 vuxna personer (18 år och äldre) med AML. Vårdprogrammet gäller för alla patienter med AML som är 18 år eller äldre. Det gäller även för patienter med akut promyelocytleukemi (APL) och för dem med myelosarkom (”lokaliserad AML”).

Nationellt vårdprogram

I maj 2019 publiceras den tredje uppdateringen av vårdprogrammet för AML. Det handlar denna gång om en mindre uppdatering föranlett av den nyliga lanseringen av två läkemedel vid AML, Mylotarg och Vyxeos.

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

De väsentliga ändringarna i denna version är följande:

  • Vid remissionsinducerande behandling av obehandlad AML bör antikropps-läkemedlet gemtuzumab ozogamicin (GO; Mylotarg) ges dag 1 i första cytostatikakuren (kur 1) till patienter med de novo AML av typ CBF-leukemi, dvs AML med de cytogenetiska avvikelserna t(8;21) eller inv(16)/t(16;16). CBF-leukemi utgör cirka 8% av alla AML.
  • Hos patienter där Mylotarg-tillägg kan bli aktuellt krävs att de klinisk-genetiska laboratorierna levererar snabba svar (FISH-analys alt RT-PCR) vad gäller förekomst av t(8;21) och inv(16)/t(16;16).
  • Vid induktionsbehandling av sekundär AML är Vyxeos (liposomal beredning av daunorubicin och cytarabin) är ett intressant nytillskott i behandlingsarsenalen. Data från kliniska studier med Vyxeos är dock relativt svaga, varför vår förstahandsrekommendation fortfarande är traditionell DA-kur (daunorubicin+cytarabin).

Målgrupp

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare (hematologer, intern-medicinare, palliativmedicinare) som har hand om AML-patienter i olika skeden av sjukdomen, och i andra hand sjuksköterskor och annan vårdpersonal, samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML. Den inledande sammanfattningen i vårdprogrammet är dock avsedd för intresserade patienter och beslutsfattare inom vården.

Rekommendationer

Rekommendationerna i det gällande vårdprogrammet bygger främst på kunskap och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska AML-vårdprogram samt data från det svenska akutleukemiregistret. Vårdprogrammet eftersträvar samstämmighet med internationella riktlinjer (European Leukemia Net, ELN) och rekommenderar starkt att AML-patienter, där så är möjligt, erbjuds att delta kliniska studier för att utveckla vården. Uppdaterad information om pågående studier med nationell bäring finns på Svenska AML-gruppens webbplats.

Vårdprogrammet gäller för alla vuxna patienter med AML, med vissa hänvisningar till andra vårdprogram. AML ingår även som en av de fem pilotdiagnoserna för de Standardiserade vårdförloppen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje AML

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Martin Höglund
Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 13 september 2019