Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi

Vårdprogrammet gäller för alla patienter med ALL som är 18 år eller äldre, samt för patienter som är 16–18 år om de behandlas vid vuxenklinik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi (ALL), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Målgrupp

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare och i andra hand sjuksköterskor och annan vårdpersonal som behandlar och vårdar ALL-patienter i olika skeden av sjukdomen. Ytterligare målgrupper är patologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av ALL. Den inledande sammanfattningen i vårdprogrammet är också avsedd för intresserade patienter och beslutsfattare inom vården.

Rekommendationer

Vårdprogrammet innefattar diagnostik, behandling och uppföljning av vuxna patienter med Philadelphiapositiv och -negativ ALL samt Burkitt-leukemi.

Rekommendationerna i det gällande vårdprogrammet bygger främst på kunskap och erfarenheter från kliniska studier, och data från det svenska ALL-registret. Då få vuxna patienter diagnostiseras i Sverige per år och olika undergrupper av sjukdomen kräver specifik behandling, utgår flera delar av vårdprogrammet från och är del av internationella protokoll.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo