Till regionspecifikt innehåll

Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en sjukdom som huvudsakligen engagerar benmärgen, men där sjuka celler ofta återfinns även i lymfkörtlar, lever och mjälte. Även engagemang i centrala nervsystemet förekommer. Orsaken till sjukdomen är i de allra flesta fall okänd.

ALL förekommer i alla åldrar och incidensen är högst i barnaåren. Varje år insjuknar cirka 50 personer i vuxen ålder. Stora framsteg har skett vid behandlingen framförallt av barn och yngre vuxna. Prognosen för den enskilda patienten beror inte bara av ålder och allmäntillstånd utan också av ALL-sjukdomens karaktär, där bland annat förekomst av speciella genetiska förändringar i de sjuka cellerna, typ av ALL och initialt svar på given behandling har betydelse. 

Det nationella vårdprogrammet innehåller behandlingsrekommendationer för de olika undergrupperna av ALL och för yngre patienter med Philadelphia-negativ ALL är behandlingsprotokollet gemensamt för barn och vuxna.

 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess leukemi

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar: Akut lymfatisk leukemi (ALL), Akut myeloisk leukemi (AML), Kronisk myeloisk leukemi (KML), Myelodyplastiskt syndrom (MDS) samt Myeloproliferativa sjukdomar (MPN).

Aktuellt arbete

 • Arbetet med vårdprogram har blivit en kontinuerlig process och vi uppdaterar vårdprogrammen regelbundet i ALL, AML, KML, MDS och MPN. Målet är att uppdatera vårdprogrammen vartannat år. 
 • Inom AML har flera nya läkemedel introducerats de senaste åren. Mycket arbete görs för att värdera hur dessa ska hitta sin plats i behandlingen. Detta gäller för patienter upp till 45 år. 
 • I vårdprogrammet för AML 2017 introducerades ändringar i behandlingen för patienter upp till 65 år som får en tuffare behandling anpassad efter det tidigare SAM-protokollet (NOPHO). Vi arbetar för att patienter äldre än 45 år kan behandlas på sjukhus i regionen. Det innebär att sjukhusen i regionen (Uddevalla/NÄL, Skövde, Borås och Halmstad) ska kunna ge hög dos Methotrexat, som är en inneliggande behandling. 
 • Inom MPN arbetar Björn Andreasson med ett projekt om kärlkomplikationer hos patienter med myeloproliferativa sjukdomar. 
 • Inom KML är ett nytt vårdprogram på gång. Rekommendationer om när och hur man ska byta läkemedel, Imatinib är fortfarande bästa förstahandsläkemedel. 

Vård av leukemier i västra sjukvårdsregionen

Behandling av MDS, KML och MPN göras på alla sjukhus i regionen som har hematolog. Behandling av AML och ALL görs i Uddevalla/NÄL, Borås, Sahlgrenska (på Östra enbart äldre patienter) och i Skövde. ALL <50 år som ingår i NOPHO-protokollet behandlas på Sahlgrenska. Strålbehandling ges endast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla allogena stamcellstransplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Vårdprocessen för leukemi har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för lymfom, KLL och myelom.

Regional processägare

porträtt

Hege Garelius

regional processägare leukemi, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam,

Inger Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst