Sakkunnigutlåtande nationell nivåstrukturering

Regionala cancercentrum i samverkan tillsätter sakkunniggrupper inom områden som kan vara aktuella för nationell nivåstrukturering.

En sakkunniggrupp består av personer med sakkunskap inom området, föreslagna av respektive regionalt cancercentrum (RCC). Personkoppling finns till nationell vårdprogramgrupp och eftersträvas till nationellt kvalitetsregister om sådant finns. I sakkunniggruppen ingår 1-2 patientrepresentanter. Dessutom eftersträvas att en omvårdnadskunnig och en länssjukvårdsrepresentant ska ingå i gruppen.

Sakkunniggruppens förslag utformas enligt en given mall och anger endast antal föreslagna nationella vårdenheter, inte deras lokalisation. Utlåtandet är ett underlag för RCC i samverkans beslut om remiss.