Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) på cancerområdet som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på cancerområdet på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner 

Remissversioner från tidigare remissrundor

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. I remissrundan som startar i november finns till exempel två riktlinjer för cancer i området kring ögonen, som är framtagna av NPO ögonsjukdomar samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård, framtaget av NPO äldres hälsa.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller vårdförloppet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem.

Remissrundan är två månader lång. Undantaget är den remissrunda som pågår över jul- och nyårshelgerna. Den är förlängd till tre månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument) 

Vårdprogram under framtagande

Följande vårdprogram är under framtagande men har ännu inte varit på remissrunda:

  • Graft-versus-host disease, GvHD
  • Cancerrehabilitering för barn
  • Handläggning av kardiologiska komplikationer före och efter onkologisk behandling