Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Svarstiden för den pågående remissrundan har förlängts till den 15 februari 2021. Orsaken är covid-19-pandemins påverkan på vården.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Tidigare har nya vårdprogram skickats på två remissrundor, först till professionen och sedan till regionerna. Sedan februari 2020 följer nya vårdprogram samma rutiner för remissrunda som reviderade vårdprogram och SVF.

Aktuell remissrunda för vårdprogram och SVF, till samtliga remissinstanser

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller vårdförloppet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem. Remissrundan är två månader lång.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument)