Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

Vårdförlopp på remiss

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en revidering och är nu ute på remiss. Bland annat finns förändringar i handläggningen av ändrade avföringsvanor. Remissvar  skickas senast den 4 juni till info@cancercentrum.se

SVF för tjock- och ändtarmscancer, remissversion (pdf)

Så tas synpunkter om hand

Remissvaren kommer att diskuteras i de arbetsgrupper som arbetat fram dokumentet. Grupperna finns redovisade i varje dokument.
Förslag till ändringar hanteras av arbetsgruppen, som sedan föreslår ett eventuellt reviderat förslag. Vårdförloppen fastställs sedan i SKLs beslutsgrupp, som utgör den ytterst beslutande instansen.

Kommande revideringar

Följande diagnoser är aktuella för översyn:

 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåse- och gallvägscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Levercellscancer
 • Lungcancer
 • Myelom
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Peniscancer
 • Äggstockscancer

Reviderade SVF kommer att publiceras på denna sida så snart de är fastställda, men landstingen har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2019.

Vi tar gärna emot synpunkter på samtliga vårdförlopp, som utgångspunkt för arbetsgruppernas diskussion. Skicka dessa till info@cancercentrum.se

Förändringar i samtliga SVF 2018

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga reviderade vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Hantering av återfall i SVF

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under 2017 och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av året. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 3 maj 2018