Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till åtta veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Enkätutskicken har blivit försenade på grund av byte av leverantör. Uppdatering av statistiken kommer därför att dröja.

Så är statistiken uppbyggd

Diagrammet redovisar sammanlagda resultat från alla enkäter som skickats ut under januari - mars 2017. Under perioden har totalt 11 813 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 58 procent (6 895 svar).

Nitton av de trettiotre frågorna i enkäten är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. Alternativ 4 och 5 räknas samman och utgör tillsammans andelen positiva svar. I diagrammet redovisas den sammanlagda andelen positiva svar från samtliga frågor inom respektive dimension.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick) på en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Att notera om diagrammet

  • För ett par diagnoser är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.
  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.
  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.
    Se vilka frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten
    Mer information om dimensioner och Nationell patientenkät, se länkar till höger.

Sammanlagd andel positiva svar på frågorna i respektive dimension

Så svarar patienterna

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Som framgår av diagrammet har 87 procent av samtliga svarande gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 % respektive 86 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (83 %).

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror, där 94 procent av samtliga svarande är positiva. Även här är det liten skillnad mellan kvinnor och män (94 respektive 95 %). Något större skillnad är det mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (96 %) och de som fått andra utredningssvar (93 %).

Fyra av fem patienter anser att de fått bra information under utredningen. Av de svarande är 72 % positiva till tillgängligheten, som framförallt handlar om hur patienterna har svarat på frågan om utredningstiden varit för kort eller för lång. Ett fåtal tycker att utredningen har gått för fort.

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda. 

Mer detaljerad redovisning av svaren på alla frågor finns på patientenkat.se

Utrymme för förbättringar

Enkätsvaren visar också att det finns flera förbättringsområden. Endast 44 % av patienterna svarar att de blivit uppmanade att ta med någon närstående eller ha någon hos sig när de skulle få besked om utredningens resultat.

Av patienterna som fått besked om en cancerdiagnos har 73 procent fått en skriftlig, individuell vårdplan, medan motsvarande siffra för patienterna som inte fått en cancerdiagnos är 51 procent.

Drygt hälften av alla svarande uppger att deras närstående vid behov kunnat få känslomässigt stöd från vårdpersonal. Motsvarande siffra för patienterna som fått en cancerdiagnos är två tredjedelar. 

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår därför som en viktig del i överenskommelsen om satsningen.

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskilt landsting/region. Det finns färdiga texter att använda som underlag för detta ändamål.
Texter att använda i förhandsinformation till patient om PREM-enkäten (docx)

Vad betyder PREM?

PREM står för Patient Reported Experience Measures. På svenska kallas det patientrapporterade erfarenhetsmått. 

Sidan uppdaterad: 25 januari 2018

Regionalt