MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 fortsätta utveckla cancervården i Sverige. Målet är att förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste insatsen är att fortsätta arbetet med att införa det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

morfar med barn i fårhage

Överenskommelsen för 2019 omfattar 446 miljoner kronor och består av tre delar:

  • Det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp
  • Insatser inom barncancervården
  • Ytterligare insatser på cancerområdet

SVF-arbetet under 2019 ska fokusera på att nå målen för 2020. Det redan uppnådda målet, att 70 % av cancerfallen ska utredas via SVF, ska bestå. Arbetet behöver också intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta behandling inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.

Överenskommelse 2019 om kortare väntetider i cancervården (pdf)

Standardiserade vårdförlopp

Bild på flödet välgrundad misstanke till start av behandling

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Nationellt och regionalt stöd för införandet

RCC och SKL ger nationellt och regionalt stöd till regionerna i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En nationell projektgrupp för att samordna RCCs stöd har tillsatts, med två representanter från varje RCC.

Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm läs mer här.

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Stockholm är: 

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Stockholm-Gotland

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Gotland är: 

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

RCC Stockholm-Gotland

Införande av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen här. 


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare standardiserade vårdförlopp
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 19 juni 2019