Precisionsdiagnostik

Precisionsdiagnostik är en del av begreppet precisionsmedicin, som beskrivs som ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. Utvecklingen inom fältet är snabb. Nya tekniker utvecklas löpande och implementeras successivt i sjukvården. Precisionsdiagnostik rör sig alltså ofta i gränslandet mellan klinisk praxis och forskning, och det är inte alltid enkelt att dra en tydlig gräns häremellan.

En del av begreppet precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan beskrivas som ny och innovativ diagnostik och behandling som möjliggör riktade och individualiserade insatser för den enskilde, och innebär ett mer träffsäkert omhändertagande av patienter.

Precisionsdiagnostik är alltså en del av precisionsmedicin, men saknar en tydlig egen definition. RCC definierar precisionsdiagnostik som ny och innovativ diagnostik baserad på analys av biologisk information med hjälp av molekylära biovetenskaper, bioinformatik samt kombinationer av biomarkörer och högupplösande avbildningstekniker.

Användningsområden för precisionsdiagnostik

Syftet med de tekniker som används inom precisionsdiagnostiken kan vara olika:

  • Diagnos - att diagnosticera patienten, alltså att identifiera vilken typ av cancer patienten har.
  • Val av behandling - att välja rätt, ofta målinriktad, behandling.
  • Dosjustering - att undersöka hur genetiska variationer påverkar hur en patient reagerar på läkemedel (farmakogenetik).
  • Upptäcka återfall - följa insatt behandling och upptäcka eventuella försämringar och återfall (recidiv).
  • Utreda ärftlighet - att utreda ärftlighet för cancer.