Uppföljning nivåstrukturering

RCC i samverkan har uppdraget att följa upp verksamheten vid nationella vårdenheter. Det sker löpande genom kvartalsvis redovisning av behandlingsvolymer och väntetider i RCCs referensgrupp för nivåstrukturering.

Utöver den löpande uppföljningen genomför RCC platsbesök vid nationella vårdenheter vartannat år. En mer omfattande uppföljning av verksamheterna sker två respektive fyra år efter start utifrån en fastställd mall.

Uppföljning av nationella vårdenheter 2017-2019

Samtliga nationella vårdenheter som varit igång två respektive fyra år har lämnat en skriftlig uppföljning av sin verksamhet till RCC i samverkan.

RCC i samverkan har sammanfattat uppföljningen av de nationella vårdenheter som var verksamma 2017-2018. De anges oftast till 19 enheter men i sammanfattningen här beskrivs de som 23 beroende på att vulvacancerbehandling bedrivs vid såväl fyra kirurgiska enheter som fyra onkologiska enheter.

Uppföljning av nationellt nivåstrukturerade verksamheter inom cancervården (pdf, nytt fönster)

Uppföljningen blir en del i RCCs överlämning till Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård. I juni 2019 överlämnades fyra års-uppföljningen av de nationella vårdenheterna för peniscancerbehandling till Socialstyrelsen.

En nationell PREM-enkät planeras 2020 för komplettering med patienternas syn på framförallt resor och boende.

Workshop med nationella vårdenheter

Trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet stod i centrum när RCC i samverkan anordnade en workshop 2018 för att diskutera erfarenheter från arbetet i de nationella vårdenheterna. Dagen fokuserade på några kritiska framgångsfaktorer för hela vårdprocessen.

  • Avgörande är en välfungerande samverkan mellan remitterande enheter och de nationella vårdenheterna.
  • Den nationella multidisciplinära konferensen är fundamental såväl för samverkan som för hög medicinsk kvalitet.
  • Tillgänglighet till vård och behandling liksom uppföljning av de nationella vårduppdragen var två andra viktiga områden som belystes.

Uppföljning av regionala rekommendationer

RCC i samverkan har, i samband med beslutsrekommendationer avseende nationell nivåstrukturering, även givit regionerna rekommendationer gällande regional nivåstrukturering. Under våren 2019 följde RCC i samverkan upp rekommendationer från 2016.

Uppföljningen visar att de regionala rekommendationerna har införts i stor omfattning. Ofta till följd av tidigare sjukvårdsregionala beslut, ibland till följd av RCCs rekommendationer. När rekommendationerna inte följts har det oftast motiverats med att mottagande sjukhus har kapacitetsproblem medförande långa väntetider samt att remitterande enhet befarar läkarflykt. Läs vidare om erfarenheterna av regionala rekommendationer i rapporten.

Rapport regional nivåstrukturering (pdf, nytt fönster)