Mål och bakgrund regimbiblioteket

Målet med det nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är att standardisera innehåll och nomenklatur (system av termer och begrepp) för regimer och att underlätta utbyte av information mellan vårdgivare, journalsystem och till patienter.

Behandling med cytostatika (antitumorala läkemedel) är en av grunderna i vården av cancerpatienter. Vissa läkemedel med antitumorala effekter är högriskläkemedel. Marginalerna är små om det sker misstag.

Antalet nya läkemedel ökar stadigt, liksom införandet av digitala ordinationsstöd, med separata system för ordination, beredning och administration av cytostatika. Tydliga och enhetliga beskrivningar av hur man doserar och kombinerar antitumorala läkemedel är därför ett nödvändigt och viktigt led i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

Regimer med tillhörande patientinformation har tidigare skapats och förvaltats lokalt. Med nationell samverkan kan resurserna utnyttjas optimalt och ge kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.