Inloggad som:

ZUMA-7

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ZUMA-7
En randomiserad öppen fas 3-studie som utvarderar effekten av axicabtagen ciloleucel jamfort med standardbehandling hos patienter med recidiverande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (ZUMA-7).
A Phase 3, Randomized, Open-Label Study Evaluating the Efficacy of Axicabtagene Ciloleucel versus Standard of Care Therapy in Subjects with Relapsed/Refractory Diffuse Large B Cell Lymphoma (ZUMA-7)
PLACEHOLDER
ZUMA-7 är en fas 3, randomiserad, öppen multicenterstudie som utvärderar effekten av axicabtagene ciloleucel jämfört med standardvård hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. Primärt mål är att fastställa om axicabtagene ciloleucel är överlägsen gängse standardvård.
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna med diffust storcelligt B-cellslymfom med recidiverande eller refraktär sjukdom efter första linjens kemoimmunterapi. ECOG-prestationsstatus på 0 eller 1. Radiologiskt dokumenterad sjukdom.
Patienter som genomgått autolog eller allogen stamcellstransplantation, tidigare CD19-målinriktad terapi eller har fått fler än en linjes behandling. Anamnes på malignitet. Lymfomengagemang i CNS eller hjärta. HIV, hepatit B eller C infektion. Annan allvarlig infektion
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-29)

Tillbaka till listan